xiàn chéng tīng jí shì
县丞厅即事 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 王建 (wáng jiàn)

宫殿半山上,人家高下居。
古厅眠受魇,老吏语多虚。
雨水洗荒竹,溪沙填废渠。
圣朝收外府,皆自九天除。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

gōng diàn bàn shān shàng , rén jiā gāo xià jū 。
gǔ tīng mián shòu yǎn , lǎo lì yǔ duō xū 。
yǔ shuǐ xǐ huāng zhú , xī shā tián fèi qú 。
shèng cháo shōu wài fǔ , jiē zì jiǔ tiān chú 。

縣丞廳即事

—— 王建

宮殿半山上,人家高下居。
古廳眠受魘,老吏語多虛。
雨水洗荒竹,溪沙填廢渠。
聖朝收外府,皆自九天除。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

gōng diàn bàn shān shàng , rén jiā gāo xià jū 。
gǔ tīng mián shòu yǎn , lǎo lì yǔ duō xū 。
yǔ shuǐ xǐ huāng zhú , xī shā tián fèi qú 。
shèng cháo shōu wài fǔ , jiē zì jiǔ tiān chú 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
宫殿建在山半高处,有人家分居在上下。古老的厅堂中,人们沉睡却受到噩梦的困扰,老吏们的话语充满了虚假。雨水冲洗着荒芜的竹林,溪水将废弃的水渠填满。圣明的朝廷收复了外地的官府,皆得自九天之上除去了一切障碍。总结:

诗人以宫殿和人家的不同位置暗喻社会的阶级差异。古厅中的沉睡和老吏的虚言则暗示了社会中存在的腐败和虚伪。雨水洗净竹林、溪沙填平废渠,则寓意着清除腐败现象和修复社会秩序。最后,诗人称颂圣朝收复外府,暗示了朝廷的高贵和威严。整体而言,这首诗揭示了社会现象和表达了对圣明朝廷的赞扬。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者王建介绍:🔈

王建,字仲初,颍川人。大历十年进士,初爲渭南尉,历秘书丞、侍御史。太和中,出爲陕州司马,从军塞上,後归咸阳,卜居原上。建工乐府,与张籍齐名,宫词百首,尤传诵人口。诗集十卷,今编爲六卷。 王建,字仲初,颍川人,大历十年进士,初爲渭南尉,历秘书丞、侍御史。太和中,出爲陕州司马,从军塞上,後归咸阳,卜居原上,建工乐府,与张籍齐名,宫词百首,尤传诵人口。诗集十卷,今编爲六卷。更多...

王建的诗:

相关诗词:

书县丞旧厅 (shū xiàn chéng jiù tīng)

朝代:唐    作者: 姚合

宫殿半山上,人家向下居。
古厅眠易魇,老吏语多虚。
雨水浇荒竹,溪沙拥废渠。
圣朝收外府,皆是九天除。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

宿长安苏雍主簿厅 (sù cháng ān sū yōng zhǔ bó tīng)

朝代:唐    作者: 李洞

县对数峰云,官清主簿贫。
听更池上鹤,伴值岳阳人。
井锁煎茶水,厅关捣药尘。
往来多屣步,同舍即诸邻。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

太和县丞厅葺三亭于官廨曰真清曰特秀曰成蹊又有读书台龙首池寄题三叠 其二 (tài hé xiàn chéng tīng qì sān tíng yú guān xiè yuē zhēn qīng yuē tè xiù yuē chéng qī yòu yǒu dú shū tái lóng shǒu chí jì tí sān dié qí èr)

朝代:宋    作者: 周必大

松竹林中读异书,公余有味在三余。
立之犹未登台阁,予不负丞丞负予。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

动物

太和奉呈吉老县丞 (tài hé fèng chéng jí lǎo xiàn chéng)

朝代:宋    作者: 黄庭坚

山拥鸠民县,江横决事厅。
土风尊健讼,吏道要繁刑。
觟䚦今无种,蒲卢教未形。
里多齐瞯氏,材谢宋庖丁。
令尹三年课,斯人万物灵。
吾方师岂弟,僚友助丹青。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

毗陵辞满出舍添倅厅 (pí líng cí mǎn chū shè tiān cuì tīng)

朝代:宋    作者: 杨万里

小住丞厅更一旬,客魂先入故乡春。
未离鼓角声中梦,已是谯门外面人。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

太和县丞厅葺三亭于官廨曰真清曰特秀曰成蹊又有读书台龙首池寄题三叠 其一 (tài hé xiàn chéng tīng qì sān tíng yú guān xiè yuē zhēn qīng yuē tè xiù yuē chéng qī yòu yǒu dú shū tái lóng shǒu chí jì tí sān dié qí yī)

朝代:宋    作者: 周必大

古来丞尚涉文书,近世何曾识吏胥。
不对溪山种桃李,官居真复似僧居。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

动物

寄赠蓝田王辟寺丞 (jì zèng lán tián wáng pì sì chéng)

朝代:宋    作者: 魏野

蓝田名冠古京华,诗匠移风更可夸。
解使射生人改业,能令逐熟客安家。
韩文公记存厅壁,王右丞居对县衙。
见说偷闲偏往处,悟真寺最好烟霞。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

嘲廪丘令丞 (cháo lǐn qiū lìng chéng)

朝代:唐    作者: 商则

令丞俱动手,县尉止回身。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

送光泽苏县丞 (sòng guāng zé sū xiàn chéng)

朝代:宋    作者: 林希逸

种花城里谈经席,三载何曾有束修。
别换头衔聊佐邑,重拈手板向邻州。
松厅莫笑无公事,蕖幕时能致俊流。
握手溪干留饮去,相思那肯靳书邮。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

寄赠张县丞 (jì zèng zhāng xiàn chéng)

朝代:宋    作者: 吕南公

二年来往南丰路,饱听乡民说县丞。
刚果已如秋汉鹗,洁清仍似玉壶水。
室无奸吏纵横入,门有书生旦暮登。
何事廉车帷幕厚,不将高位待贤能。

平仄仄平仄,平平平仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。