wǔ sī
五丝 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 褚朝阳 (chǔ cháo yáng)

越人传楚俗,截竹竞萦丝。
水底深休也,日中远贺之。
章施文胜质,列匹美於姬。
锦绣侔新段,羔羊寝旧诗。
但夸端午节,谁荐屈原祠。
把酒时伸奠,汨罗空远而。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

yuè rén chuán chǔ sú , jié zhú jìng yíng sī 。
shuǐ dǐ shēn xiū yě , rì zhōng yuǎn hè zhī 。
zhāng shī wén shèng zhì , liè pǐ měi wū jī 。
jǐn xiù móu xīn duàn , gāo yáng qǐn jiù shī 。
dàn kuā duān wǔ jié , shuí jiàn qū yuán cí 。
bǎ jiǔ shí shēn diàn , mì luó kōng yuǎn ér 。

五絲

—— 褚朝陽

越人傳楚俗,截竹競縈絲。
水底深休也,日中遠賀之。
章施文勝質,列匹美於姬。
錦繡侔新段,羔羊寢舊詩。
但誇端午節,誰薦屈原祠。
把酒時伸奠,汨羅空遠而。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

yuè rén chuán chǔ sú , jié zhú jìng yíng sī 。
shuǐ dǐ shēn xiū yě , rì zhōng yuǎn hè zhī 。
zhāng shī wén shèng zhì , liè pǐ měi wū jī 。
jǐn xiù móu xīn duàn , gāo yáng qǐn jiù shī 。
dàn kuā duān wǔ jié , shuí jiàn qū yuán cí 。
bǎ jiǔ shí shēn diàn , mì luó kōng yuǎn ér 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
越国的人们将楚国的风俗传承下来,纷纷截取竹子争相编织绳索。这绳索被投入深邃的水底,暂时休憩在那里,等待着阳光中遥远的祝福。编织出来的竹绳美丽而有质感,堪比姬姓的美人。它们就像是华丽的锦绣,能够与新编的段子媲美,也能与古老的诗篇相提并论。人们只知夸耀着过端午节,却不知道该向谁敬奉屈原的祠庙。当人们举起酒杯时,他们追忆着屈原的离去,但汨罗的距离遥远而空寂。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者褚朝阳介绍:🔈

褚朝阳,登天宝进士第。诗三首。 查看更多>>

褚朝阳的诗:

相关诗词:

宿孔镇观雨中蛛丝五首 其五 (sù kǒng zhèn guān yǔ zhōng zhū sī wǔ shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 杨万里

网罗最密是蛛丝,却被秋蚊圣得知。
粘着便飞来不再,蛛丝也解有疎时。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

五禽言五首 其四 (wǔ qín yán wǔ shǒu qí sì)

朝代:宋    作者: 苏轼

力作力作,蚕丝一百箔。
壠上麦头昂,林间桑子落。
愿侬一箔千两丝,缫丝得蛹饲尔雏。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

张平叔家丝糕 (zhāng píng shū jiā sī gāo)

朝代:宋    作者: 晁说之

君家丝糕何处丝,三月晴天荡漾时。
茧头越女缲不得,却烦素手与晨炊。
客子千头万绪苦,方寸五紽谁得知。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

杂感五首 其二 (zá gǎn wǔ shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 陆游

小轩幽槛雨丝丝,种竹移花及此时。
客去解衣投卧榻,半醒半醉又成诗。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

蚕妇吟二首 其一 (cán fù yín èr shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 叶茵

九日三眠火力齐,五朝又报四眠时。
辛勤一月方能茧,缲得成丝却卖丝。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

湖州歌九十八首 其五○ (hú zhōu gē jiǔ shí bā shǒu qí wǔ ○)

朝代:宋    作者: 汪元量

使臣开闸过高邮,杨柳丝丝拂去舟。
宫女开篷犹自笑,闲抛金弹打沙鸥。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

次韵赵去华提干夏日杂兴七首 其五 (cì yùn zhào qù huá tí gàn xià rì zá xīng qī shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 苏泂

忽然镜里一丝丝,老却英雄不自知。
夜半闲来看青史,百年有尽此身危。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

宿孔镇观雨中蛛丝五首 其二 (sù kǒng zhèn guān yǔ zhōng zhū sī wǔ shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 杨万里

雨罢蜘蛛却出檐,网丝小减再新添。
莫言辛苦无功业,便有飞虫密处粘。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

颂古五十五首 其三五 (sòng gǔ wǔ shí wǔ shǒu qí sān wǔ)

朝代:宋    作者: 释绍昙

扬下山藤设意深,嗅乌喙药祸沾身。
脚跟未断红丝线,智监难逃明眼人。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。

颂古五十五首 其五三 (sòng gǔ wǔ shí wǔ shǒu qí wǔ sān)

朝代:宋    作者: 释绍昙

幽赏春华到画桥,金丝拖柳锦翻桃。
临风不识东皇意,却听流鶑舌弄娇。

仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,仄○仄仄平。
平仄平○仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平○仄平。