wéi rùn zhōu hòu tíng hǎi liú
韦润州後亭海榴 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李嘉佑 (lǐ jiā yòu)

江上年年小雪迟,年光独报海榴知。
寂寂山城风日暖,谢公含笑向南枝。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

jiāng shàng nián nián xiǎo xuě chí , nián guāng dú bào hǎi liú zhī 。
jì jì shān chéng fēng rì nuǎn , xiè gōng hán xiào xiàng nán zhī 。

韋潤州後亭海榴

—— 李嘉祐

江上年年小雪遲,年光獨報海榴知。
寂寂山城風日暖,謝公含笑向南枝。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

jiāng shàng nián nián xiǎo xuě chí , nián guāng dú bào hǎi liú zhī 。
jì jì shān chéng fēng rì nuǎn , xiè gōng hán xiào xiàng nán zhī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
江上每年的小雪都来得晚,岁月独自告诉海榴花。
寂寂的山城,风和日暖,谢公含笑地朝着南边的枝条。

赏析:
这首诗《韦润州後亭海榴》是李嘉佑创作的一首词,以咏史为主题,表现了江上小雪迟迟,海榴依然开放的场景,以及谢公的高尚情操。
首句“江上年年小雪迟”,通过“年年”和“小雪迟”两个词,展现出江上的气候变化,小雪迟迟未至,使人感到时光的缓慢流逝。这里的小雪也寓意着岁月的流转,充满了时光的沧桑感。
接着,“年光独报海榴知”,这句话用“年光”来形容光阴的流逝,而“海榴”则是诗中的重要意象,它代表了一种坚韧的生命力。虽然时间不断流逝,但海榴依然绽放,象征着希望和坚强。这也可以理解为作者在赞美一个顽强不屈的人物,类比为海榴。
接下来的两句“寂寂山城风日暖,谢公含笑向南枝”,通过“寂寂”和“风日暖”这两个对比词,突出了山城的宁静和温暖。而“谢公”则是作者在诗中的虚构人物,他含笑向南枝,似乎在赞美自然界的生机和美丽。这里的“南枝”也可以理解为希望和未来的象征。
总的来说,这首词通过描写自然景观,以及海榴和谢公这两个象征性的形象,表达了对坚韧和希望的赞美,以及对时光流转的深刻感慨。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者李嘉佑介绍:🔈

李嘉佑,字从一,赵州人。天宝七年擢第,授秘书正字。坐事谪鄱江令,调江阴,入爲中台郎。上元中,出爲台州刺史。大历中,复爲袁州刺史,与严维、冷朝阳诸人友善。爲诗丽婉,有齐梁风。集一卷,今编诗二卷。 查看更多>>

李嘉佑的诗:

相关诗词:

韦中丞西厅海榴 (wéi zhōng chéng xī tīng hǎi liú)

朝代:唐    作者: 皇甫冉

海花争让候榴花,犯雪先开内史家。
末客朝朝铃阁下,从公步履玩年华。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

韦使君宅海榴咏 (wéi shǐ jūn zhái hǎi liú yǒng)

朝代:唐    作者: 皇甫曾

淮阳卧理有清风,腊月榴花带雪红。
闭阁寂寥常对此,江湖心在数枝中。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

灵草歌 海石榴草 (líng cǎo gē hǎi shí liú cǎo)

朝代:唐    作者: 白云仙人

采汞不知休,无过海石榴。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

新楼诗二十首 海榴亭 (xīn lóu shī èr shí shǒu hǎi liú tíng)

朝代:唐    作者: 李绅

海榴亭早开繁蘂,光照晴霞破碧烟。
高近紫霄疑菡萏,迥依江月半婵娟。
怀芳不作翻风艳,别萼犹含泣露妍。
摇落旧丛云水隔,不堪行坐数流年。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

石榴 (shí liú)

朝代:唐    作者: 李商隐

榴枝婀娜榴实繁,榴膜轻明榴子鲜。
可羡瑶池碧桃树,碧桃红颊一千年。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

女子 爱情

同和咏楼前海石榴二首 一 (tóng hé yǒng lóu qián hǎi shí liú èr shǒu yī)

朝代:唐    作者: 孙逖

客自新亭郡,朝来数物华。
传君妓楼好,初落海榴花。
露色珠帘映,香风粉壁遮。
更宜林下雨,日晚逐行车。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

写景 抒情

海榴 (hǎi liú)

朝代:唐    作者: 杨凭

海榴殷色透帘栊,看盛看衰意欲同。
若许三英随五马,便将浓艳鬬繁红。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

润州显济阁晓望 (rùn zhōu xiǎn jì gé xiǎo wàng)

朝代:唐    作者: 韦庄

清晓水如镜,隔江人似鸥。
远烟藏海岛,初日照扬州。
地壮孙权气,云凝庾信愁。
一篷何处客,吟凭钓鱼舟。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

写景 抒情

移海榴 (yí hǎi liú)

朝代:唐    作者: 韦应物

叶有苦寒色,山中霜霰多。
虽此蒙阳景,移根意如何。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

再咏黄石榴花二首 其二 (zài yǒng huáng shí liú huā èr shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 韦骧

佳人最爱石榴红,染作轻裙步履同。
唯有此花难入意,任教荣悴逐薰风。

平仄平平仄仄○,平平仄仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

抒情 咏物