“意气何飘逸”的意思及全诗出处和翻译赏析

快问快答

问题1:“意气何飘逸”出自哪首诗?

答案:意气何飘逸”出自: 宋代 赵善悉 《题灵岩寺》, 是一首五言诗, 诗句拼音为: yì qì hé piāo yì ,诗句平仄: 仄仄平平仄

问题2:“意气何飘逸”的上一句是什么?

答案:意气何飘逸”的上一句是: 还入新月洞 , 诗句拼音为: huán rù xīn yuè dòng ,诗句平仄: 仄仄平平仄

问题3:“意气何飘逸”的下一句是什么?

答案:意气何飘逸”的下一句是: 安期指瓜枣 , 诗句拼音为: ān qī zhǐ guā zǎo ,诗句平仄:平○仄平仄

“意气何飘逸”全诗

题灵岩寺 (tí líng yán sì)

朝代:宋    作者: 赵善悉

江南多名山,雁荡最崒嵂。
山中多古寺,灵岩渺无匹。
天柱高摩云,展旗巧障日。
风榻卧石屏,雾窗涵卓笔。
上有小龙湫,龙鼻清泉出。
异哉诺讵罗,来此坐叠膝。
我亦荡中人,景象颇能悉。
独秀翫苍翠,重台听萧瑟。
却穿水帘谷,衣襟寒栗栗。
还入新月洞,意气何飘逸
安期指瓜枣,羡门献梨栗。
飘瓦孰是非,临歧置得失。
平生方外游,兹游为第一。
谩登岭三三,休跨盘七七。
岂意山尽头,时复有禅室。
门并双峰尖,路爽千榕密。
触石浅溪鸣,投林飞鸟入。
傍人应笑我,观山何时毕。
笑话傍人道,恨我少登陟。
作诗寄行役,吾非贪着述。

平平平平平,仄仄仄仄仄。
平○平仄仄,平平仄平仄。
平仄平平平,仄平仄仄仄。
平仄仄仄○,仄平平仄仄。
仄仄仄平○,平仄平平仄。
仄平仄仄平,平仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄仄○平仄。
仄仄仄○仄,○平○平仄。
仄○仄平仄,○平平仄仄。
平仄平仄仄,仄仄平平仄。
平○仄平仄,仄平○平仄。
平仄仄仄平,○平仄仄仄。
平平平仄平,平平平仄仄。
仄平仄○○,平仄平仄仄。
仄仄平仄平,平仄仄○仄。
平○平平平,仄仄平平仄。
仄仄仄平平,平平平仄仄。
仄平○仄仄,○平平平仄。
仄仄仄平仄,仄仄仄平仄。
仄平仄○仄,平平平仄仄。

jiāng nán duō míng shān , yàn dàng zuì zú lǜ 。
shān zhōng duō gǔ sì , líng yán miǎo wú pǐ 。
tiān zhù gāo mó yún , zhǎn qí qiǎo zhàng rì 。
fēng tà wò shí píng , wù chuāng hán zhuó bǐ 。
shàng yǒu xiǎo lóng qiū , lóng bí qīng quán chū 。
yì zāi nuò jù luó , lái cǐ zuò dié xī 。
wǒ yì dàng zhōng rén , jǐng xiàng pō néng xī 。
dú xiù wán cāng cuì , chóng tái tīng xiāo sè 。
què chuān shuǐ lián gǔ , yī jīn hán lì lì 。
huán rù xīn yuè dòng , yì qì hé piāo yì 。
ān qī zhǐ guā zǎo , xiàn mén xiàn lí lì 。
piāo wǎ shú shì fēi , lín qí zhì dé shī 。
píng shēng fāng wài yóu , zī yóu wèi dì yī 。
màn dēng lǐng sān sān , xiū kuà pán qī qī 。
qǐ yì shān jìn tóu , shí fù yǒu chán shì 。
mén bìng shuāng fēng jiān , lù shuǎng qiān róng mì 。
chù shí qiǎn xī míng , tóu lín fēi niǎo rù 。
bàng rén yìng xiào wǒ , guān shān hé shí bì 。
xiào huà bàng rén dào , hèn wǒ shǎo dēng zhì 。
zuò shī jì xíng yì , wú fēi tān zhe shù 。

“意气何飘逸”繁体原文

題靈岩寺

江南多名山,雁蕩最崒嵂。
山中多古寺,靈岩渺無匹。
天柱高摩雲,展旗巧障日。
風榻卧石屏,霧窗涵卓筆。
上有小龍湫,龍鼻清泉出。
異哉諾詎羅,來此坐疊膝。
我亦蕩中人,景象頗能悉。
獨秀翫蒼翠,重臺聽蕭瑟。
却穿水簾谷,衣襟寒慄慄。
還入新月洞,意氣何飄逸。
安期指瓜棗,羨門獻梨栗。
飄瓦孰是非,臨歧置得失。
平生方外遊,茲遊爲第一。
謾登嶺三三,休跨盤七七。
豈意山盡頭,時復有禪室。
門並雙峰尖,路爽千榕密。
觸石淺溪鳴,投林飛鳥入。
傍人應笑我,觀山何時畢。
笑話傍人道,恨我少登陟。
作詩寄行役,吾非貪著述。

“意气何飘逸”韵律对照

平平平平平,仄仄仄仄仄。
江南多名山,雁荡最崒嵂。

平○平仄仄,平平仄平仄。
山中多古寺,灵岩渺无匹。

平仄平平平,仄平仄仄仄。
天柱高摩云,展旗巧障日。

平仄仄仄○,仄平平仄仄。
风榻卧石屏,雾窗涵卓笔。

仄仄仄平○,平仄平平仄。
上有小龙湫,龙鼻清泉出。

仄平仄仄平,平仄仄仄仄。
异哉诺讵罗,来此坐叠膝。

仄仄仄○平,仄仄○平仄。
我亦荡中人,景象颇能悉。

仄仄仄○仄,○平○平仄。
独秀翫苍翠,重台听萧瑟。

仄○仄平仄,○平平仄仄。
却穿水帘谷,衣襟寒栗栗。

平仄平仄仄,仄仄平平仄。
还入新月洞,意气何飘逸。

平○仄平仄,仄平○平仄。
安期指瓜枣,羡门献梨栗。

平仄仄仄平,○平仄仄仄。
飘瓦孰是非,临歧置得失。

平平平仄平,平平平仄仄。
平生方外游,兹游为第一。

仄平仄○○,平仄平仄仄。
谩登岭三三,休跨盘七七。

仄仄平仄平,平仄仄○仄。
岂意山尽头,时复有禅室。

平○平平平,仄仄平平仄。
门并双峰尖,路爽千榕密。

仄仄仄平平,平平平仄仄。
触石浅溪鸣,投林飞鸟入。

仄平○仄仄,○平平平仄。
傍人应笑我,观山何时毕。

仄仄仄平仄,仄仄仄平仄。
笑话傍人道,恨我少登陟。

仄平仄○仄,平平平仄仄。
作诗寄行役,吾非贪着述。

“意气何飘逸”全诗注音

jiāng nán duō míng shān , yàn dàng zuì zú lǜ 。

江南多名山,雁荡最崒嵂。

shān zhōng duō gǔ sì , líng yán miǎo wú pǐ 。

山中多古寺,灵岩渺无匹。

tiān zhù gāo mó yún , zhǎn qí qiǎo zhàng rì 。

天柱高摩云,展旗巧障日。

fēng tà wò shí píng , wù chuāng hán zhuó bǐ 。

风榻卧石屏,雾窗涵卓笔。

shàng yǒu xiǎo lóng qiū , lóng bí qīng quán chū 。

上有小龙湫,龙鼻清泉出。

yì zāi nuò jù luó , lái cǐ zuò dié xī 。

异哉诺讵罗,来此坐叠膝。

wǒ yì dàng zhōng rén , jǐng xiàng pō néng xī 。

我亦荡中人,景象颇能悉。

dú xiù wán cāng cuì , chóng tái tīng xiāo sè 。

独秀翫苍翠,重台听萧瑟。

què chuān shuǐ lián gǔ , yī jīn hán lì lì 。

却穿水帘谷,衣襟寒栗栗。

huán rù xīn yuè dòng , yì qì hé piāo yì 。

还入新月洞,意气何飘逸。

ān qī zhǐ guā zǎo , xiàn mén xiàn lí lì 。

安期指瓜枣,羡门献梨栗。

piāo wǎ shú shì fēi , lín qí zhì dé shī 。

飘瓦孰是非,临歧置得失。

píng shēng fāng wài yóu , zī yóu wèi dì yī 。

平生方外游,兹游为第一。

màn dēng lǐng sān sān , xiū kuà pán qī qī 。

谩登岭三三,休跨盘七七。

qǐ yì shān jìn tóu , shí fù yǒu chán shì 。

岂意山尽头,时复有禅室。

mén bìng shuāng fēng jiān , lù shuǎng qiān róng mì 。

门并双峰尖,路爽千榕密。

chù shí qiǎn xī míng , tóu lín fēi niǎo rù 。

触石浅溪鸣,投林飞鸟入。

bàng rén yìng xiào wǒ , guān shān hé shí bì 。

傍人应笑我,观山何时毕。

xiào huà bàng rén dào , hèn wǒ shǎo dēng zhì 。

笑话傍人道,恨我少登陟。

zuò shī jì xíng yì , wú fēi tān zhe shù 。

作诗寄行役,吾非贪着述。

“意气何飘逸”全诗翻译

译文:

江南山多,雁荡山最高峻。山中有许多古寺,其中灵岩寺最为绝伦。天柱高耸,云雾缭绕,巧妙地遮挡太阳的光芒。风榻上躺着石头,窗户透出笔直的雾气。
山顶上有一小龙湫,清泉从龙鼻中涌出。真是奇异啊,怎么能不感叹,怎么能不坐下来叠着膝盖静观。
我也是江南的游人,对这山水景色颇有了解。我独自登上秀丽的山峰,欣赏着苍翠的景色,在高台上聆听风吹树叶的声音。
然而,我不禁穿越到了水帘谷,寒意袭人,让人不禁发抖。我又回到新月洞,意气飘逸,豁达无拘束。我想拿着瓜枣,羡慕那门前奉献梨栗的景象。但是飘瓦又何是非,我在这个岔路口左右为难,摆脱不了得失之间。
我平生热衷于游历山水,这次来到这里的游览可谓第一次。虽然有人笑我只登了三座山,不跨越七座盘山,但我从未想过山的尽头会有一座禅室。禅室的门就在双峰之间的尖顶,路上有许多繁密的榕树。我在石头上探索浅溪的声音,飞鸟投入树林,伴我走过。旁人或许会笑我,觉得我看山的时候永远也看不够。但他们并不了解,我不是贪恋述说山的美,而是在诗中表达行走的心情。我并不在乎旁人的嘲笑。
这首诗通过描绘江南山水的秀美,表达了作者游历山川、登高览远的心情。他在山中游走,领悟到山水之美,但又面临着得失的抉择。他在山间感慨万千,用诗歌抒发内心的情感,将自己的游览体验寄托其中。

“意气何飘逸”诗句作者赵善悉介绍:

赵善悉(一一四一~一一九八),字寿卿,宋宗室。孝宗乾道二年(一一六六)进士(明永乐《乐清县志》卷七),调无锡县丞,知宁德县,通判临安府。淳熙十年(一一八三),知秀州(《宋会要辑稿》食货六一之二七)。十三年,知江州(同上书兵一九之三三)。历江西、两浙运判,迁两浙转运副使。宁宗庆元四年卒,年五十八。事见《水心集》卷二一《中大夫直敷文阁两浙运副赵公墓志铭》。更多...

“意气何飘逸”相关诗句: