首页 > 发现 > 全宋诗 >诗词名句 > 赠杨溥 > 松梢野鹤飘孤搴

“松梢野鹤飘孤搴”的意思及全诗出处和翻译赏析

快问快答

问题1:“松梢野鹤飘孤搴”出自哪首诗?

答案:松梢野鹤飘孤搴”出自: 宋代 王质 《赠杨溥》, 是一首七言诗, 诗句拼音为: sōng shāo yě hè piāo gū qiān ,诗句平仄:

问题2:“松梢野鹤飘孤搴”的上一句是什么?

答案:松梢野鹤飘孤搴”的上一句是: 沙头静鹭清联拳 , 诗句拼音为: shā tóu jìng lù qīng lián quán ,诗句平仄:

问题3:“松梢野鹤飘孤搴”的下一句是什么?

答案:松梢野鹤飘孤搴”的下一句是: 合在林壑栖空禅 , 诗句拼音为: hé zài lín hè qī kōng chán ,诗句平仄:平平仄仄平平○

“松梢野鹤飘孤搴”全诗

赠杨溥 (zèng yáng pǔ)

朝代:宋    作者: 王质

丰城何以多英贤,老杜曩有浮云篇。
名季友者天下传,与吾偕出缑山仙。
豫章尚有丰碑坚,万古千秋不敢鎸。
却距季友五百年,星辰不灭同其躔。
致君逸气常蹁跹,风后力牧参吾前。
往往剑气腾冲天,季者太阿仲龙泉。
斗牛河汉光相鲜,雷焕安得知其然。
西山北岩埋苍烟,不及华阴玉井连。
延津双虬终蜿蜒,恨我不识张茂先。
精神胡为暗式乾,溥也疎骨粗缯缠。
叩门剥啄音清圆,询之与我生相联。
同在丰城南北廛,五行七曜难拘挛。
瑶环沈隠尘埃边,高谈雄辩波潺湲。
偻身缩手不敢揎,扬徐李吕纷兰荃。
云溪独造珞琭渊,此曹可收不可捐。
康庄固有英豪潜,溥也可惜真酸寒。
沙头静鹭清联拳,松梢野鹤飘孤搴
合在林壑栖空禅,否则江湖烟雨舷,二者汝亦难当焉。
斗米三钱汝万钱,菜根堕叶如凝羶。
他时六版无两肩,枯芦半席汝亦悭。
我亦自笑骨迍邅,有时挥麈敲哀弦。
汝谈我命五者全,略与庚午相周旋。
我忽大笑汝失言,鱼水若得庚午权,岂肯草草为江南。
功成名遂飞翩翩,不作子房作仲连。
泽州叔宝令人怜,长跪告别趋吴船。
无缾无鉢何论毡,觚棱金镜射玉璿。
有见问者勿面谩,但实告之灰不然。
别有一路非人寰,王癫来处从溪癫。
狐踪不入象王圈,馿乳难沾狮子涎。
临济饱受黄檗鞭,三鞭跃上层霄颠。
一喝一踏成平原,後来三杰勤演端。
佛日霹雳天关三,足摇馿儿八角盘。
驾雷驱电驰奔湍,明月堂中一觉眠。
何时法鼓声阗阗,今其去兮风方颠。
大江茫茫雪满川,蓴鲈兴尽撑西帆。
倘欲见我江淮堧,不在庐山则祖山。

平平平仄平平平,仄仄仄仄平平平。
平仄仄仄平仄○,仄平平仄平平平。
仄平仄仄平平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄仄仄仄平,平平仄仄平○平。
仄平仄仄平?平,平仄仄仄○平平。
仄仄仄仄平平平,仄仄仄平仄平平。
仄平平仄平○○,平仄平仄平○平。
平平仄平平○平,仄仄平平仄仄平。
平平平平平○○,仄仄仄仄○仄平。
平平平平仄仄平,仄仄○仄平平○。
仄平仄仄平平平,平平仄仄平○平。
平仄平平平仄平,仄○仄仄○平平。
平平○仄平平平,平平平仄平平平。
○平仄仄仄仄平,平平仄仄平平平。
平平仄仄仄仄平,仄平仄○仄仄平。
平平仄仄平平仄,仄仄仄仄平平平。
平平仄仄平平平,平平仄仄平平○。
仄仄平仄平○○,仄仄平平平仄平,仄仄仄仄○○平。
仄仄○○仄仄○,仄平○仄○○平。
平平仄仄平仄平,平平仄仄仄仄平。
仄仄仄仄仄平平,仄平平仄○平平。
仄平仄仄仄仄平,仄仄平仄○平平。
仄仄仄仄仄仄平,平仄仄仄平仄平,仄仄仄仄平平平。
平平平仄平平平,仄仄仄平仄仄平。
仄平仄仄仄平平,○仄仄仄平平平。
平平平仄平○平,平平平仄仄仄平。
仄仄仄仄仄仄仄,仄仄仄平平仄平。
仄仄仄仄平平平,○平平仄○平平。
平平仄仄仄○仄,平仄○平平仄平。
○仄仄仄平仄平,○平仄仄平平平。
仄仄仄仄平平平,仄平○仄平仄平。
仄仄仄仄平平○,仄平平平仄仄平。
仄平○仄平平平,平仄平○仄仄平。
平平仄仄平平平,平○仄平平平平。
仄平平平仄仄平,平平○仄平平○。
?仄仄仄平平平,仄仄平平仄仄平。

fēng chéng hé yǐ duō yīng xián , lǎo dù nǎng yǒu fú yún piān 。
míng jì yǒu zhě tiān xià chuán , yǔ wú xié chū gōu shān xiān 。
yù zhāng shàng yǒu fēng bēi jiān , wàn gǔ qiān qiū bù gǎn juān 。
què jù jì yǒu wǔ bǎi nián , xīng chén bù miè tóng qí chán 。
zhì jūn yì qì cháng pián xiān , fēng hòu lì mù cān wú qián 。
wǎng wǎng jiàn qì téng chōng tiān , jì zhě tài ā zhòng lóng quán 。
dòu niú hé hàn guāng xiāng xiān , léi huàn ān dé zhī qí rán 。
xī shān běi yán mái cāng yān , bù jí huá yīn yù jǐng lián 。
yán jīn shuāng qiú zhōng wān yán , hèn wǒ bù shí zhāng mào xiān 。
jīng shén hú wèi àn shì qián , pǔ yě shū gǔ cū zēng chán 。
kòu mén bāo zhuó yīn qīng yuán , xún zhī yǔ wǒ shēng xiāng lián 。
tóng zài fēng chéng nán běi chán , wǔ xíng qī yào nán jū luán 。
yáo huán shěn yǐn chén āi biān , gāo tán xióng biàn bō chán yuán 。
lǚ shēn suō shǒu bù gǎn xuān , yáng xú lǐ lǚ fēn lán quán 。
yún xī dú zào luò lù yuān , cǐ cáo kě shōu bù kě juān 。
kāng zhuāng gù yǒu yīng háo qián , pǔ yě kě xī zhēn suān hán 。
shā tóu jìng lù qīng lián quán , sōng shāo yě hè piāo gū qiān 。
hé zài lín hè qī kōng chán , fǒu zé jiāng hú yān yǔ xián , èr zhě rǔ yì nán dāng yān 。
dòu mǐ sān qián rǔ wàn qián , cài gēn duò yè rú níng shān 。
tā shí liù bǎn wú liǎng jiān , kū lú bàn xí rǔ yì qiān 。
wǒ yì zì xiào gǔ zhūn zhān , yǒu shí huī zhǔ qiāo āi xián 。
rǔ tán wǒ mìng wǔ zhě quán , lüè yǔ gēng wǔ xiāng zhōu xuán 。
wǒ hū dà xiào rǔ shī yán , yú shuǐ ruò dé gēng wǔ quán , qǐ kěn cǎo cǎo wèi jiāng nán 。
gōng chéng míng suì fēi piān piān , bù zuò zǐ fáng zuò zhòng lián 。
zé zhōu shū bǎo lìng rén lián , cháng guì gào bié qū wú chuán 。
wú píng wú bō hé lùn zhān , gū léng jīn jìng shè yù xuán 。
yǒu jiàn wèn zhě wù miàn màn , dàn shí gào zhī huī bù rán 。
bié yǒu yī lù fēi rén huán , wáng diān lái chù cóng xī diān 。
hú zōng bù rù xiàng wáng quān , lú rǔ nán zhān shī zǐ xián 。
lín jì bǎo shòu huáng bò biān , sān biān yuè shàng céng xiāo diān 。
yī hē yī tà chéng píng yuán , hòu lái sān jié qín yǎn duān 。
fó rì pī lì tiān guān sān , zú yáo lú ér bā jiǎo pán 。
jià léi qū diàn chí bēn tuān , míng yuè táng zhōng yī jué mián 。
hé shí fǎ gǔ shēng tián tián , jīn qí qù xī fēng fāng diān 。
dà jiāng máng máng xuě mǎn chuān , chún lú xīng jìn chēng xī fān 。
tǎng yù jiàn wǒ jiāng huái ruán , bù zài lú shān zé zǔ shān 。

“松梢野鹤飘孤搴”繁体原文

贈楊溥

豐城何以多英賢,老杜曩有浮雲篇。
名季友者天下傳,與吾偕出緱山仙。
豫章尚有豐碑堅,萬古千秋不敢鎸。
却距季友五百年,星辰不滅同其躔。
致君逸氣常蹁躚,風后力牧參吾前。
往往劍氣騰衝天,季者太阿仲龍泉。
斗牛河漢光相鮮,雷煥安得知其然。
西山北巖埋蒼烟,不及華陰玉井連。
延津雙虬終蜿蜒,恨我不識張茂先。
精神胡爲暗式乾,溥也疎骨粗繒纏。
叩門剝啄音清圓,詢之與我生相聯。
同在豐城南北廛,五行七曜難拘攣。
瑶環沈隠塵埃邊,高談雄辯波潺湲。
僂身縮手不敢揎,揚徐李呂紛蘭荃。
雲溪獨造珞琭淵,此曹可收不可捐。
康莊固有英豪潛,溥也可惜真酸寒。
沙頭靜鷺清聯拳,松梢野鶴飄孤搴。
合在林壑栖空禪,否則江湖烟雨舷,二者汝亦難當焉。
斗米三錢汝萬錢,菜根墮葉如凝羶。
他時六版無兩肩,枯蘆半席汝亦慳。
我亦自笑骨迍邅,有時揮麈敲哀弦。
汝談我命五者全,略與庚午相周旋。
我忽大笑汝失言,魚水若得庚午權,豈肯草草爲江南。
功成名遂飛翩翩,不作子房作仲連。
澤州叔寶令人憐,長跪告別趨吳船。
無缾無鉢何論氈,觚稜金鏡射玉璿。
有見問者勿面謾,但實告之灰不然。
別有一路非人寰,王癲來處從溪癲。
狐蹤不入象王圈,馿乳難霑獅子涎。
臨濟飽受黄檗鞭,三鞭躍上層霄顛。
一喝一踏成平原,後來三傑勤演端。
佛日霹靂天關三,足摇馿兒八角盤。
駕雷驅電馳奔湍,明月堂中一覺眠。
何時法鼓聲闐闐,今其去兮風方顛。
大江茫茫雪滿川,蓴鱸興盡撐西帆。
倘欲見我江淮堧,不在廬山則祖山。

“松梢野鹤飘孤搴”韵律对照

平平平仄平平平,仄仄仄仄平平平。
丰城何以多英贤,老杜曩有浮云篇。

平仄仄仄平仄○,仄平平仄平平平。
名季友者天下传,与吾偕出缑山仙。

仄平仄仄平平平,仄仄平平仄仄平。
豫章尚有丰碑坚,万古千秋不敢鎸。

仄仄仄仄仄仄平,平平仄仄平○平。
却距季友五百年,星辰不灭同其躔。

仄平仄仄平?平,平仄仄仄○平平。
致君逸气常蹁跹,风后力牧参吾前。

仄仄仄仄平平平,仄仄仄平仄平平。
往往剑气腾冲天,季者太阿仲龙泉。

仄平平仄平○○,平仄平仄平○平。
斗牛河汉光相鲜,雷焕安得知其然。

平平仄平平○平,仄仄平平仄仄平。
西山北岩埋苍烟,不及华阴玉井连。

平平平平平○○,仄仄仄仄○仄平。
延津双虬终蜿蜒,恨我不识张茂先。

平平平平仄仄平,仄仄○仄平平○。
精神胡为暗式乾,溥也疎骨粗缯缠。

仄平仄仄平平平,平平仄仄平○平。
叩门剥啄音清圆,询之与我生相联。

平仄平平平仄平,仄○仄仄○平平。
同在丰城南北廛,五行七曜难拘挛。

平平○仄平平平,平平平仄平平平。
瑶环沈隠尘埃边,高谈雄辩波潺湲。

○平仄仄仄仄平,平平仄仄平平平。
偻身缩手不敢揎,扬徐李吕纷兰荃。

平平仄仄仄仄平,仄平仄○仄仄平。
云溪独造珞琭渊,此曹可收不可捐。

平平仄仄平平仄,仄仄仄仄平平平。
康庄固有英豪潜,溥也可惜真酸寒。

平平仄仄平平平,平平仄仄平平○。
沙头静鹭清联拳,松梢野鹤飘孤搴。

仄仄平仄平○○,仄仄平平平仄平,仄仄仄仄○○平。
合在林壑栖空禅,否则江湖烟雨舷,二者汝亦难当焉。

仄仄○○仄仄○,仄平○仄○○平。
斗米三钱汝万钱,菜根堕叶如凝羶。

平平仄仄平仄平,平平仄仄仄仄平。
他时六版无两肩,枯芦半席汝亦悭。

仄仄仄仄仄平平,仄平平仄○平平。
我亦自笑骨迍邅,有时挥麈敲哀弦。

仄平仄仄仄仄平,仄仄平仄○平平。
汝谈我命五者全,略与庚午相周旋。

仄仄仄仄仄仄平,平仄仄仄平仄平,仄仄仄仄平平平。
我忽大笑汝失言,鱼水若得庚午权,岂肯草草为江南。

平平平仄平平平,仄仄仄平仄仄平。
功成名遂飞翩翩,不作子房作仲连。

仄平仄仄仄平平,○仄仄仄平平平。
泽州叔宝令人怜,长跪告别趋吴船。

平平平仄平○平,平平平仄仄仄平。
无缾无鉢何论毡,觚棱金镜射玉璿。

仄仄仄仄仄仄仄,仄仄仄平平仄平。
有见问者勿面谩,但实告之灰不然。

仄仄仄仄平平平,○平平仄○平平。
别有一路非人寰,王癫来处从溪癫。

平平仄仄仄○仄,平仄○平平仄平。
狐踪不入象王圈,馿乳难沾狮子涎。

○仄仄仄平仄平,○平仄仄平平平。
临济饱受黄檗鞭,三鞭跃上层霄颠。

仄仄仄仄平平平,仄平○仄平仄平。
一喝一踏成平原,後来三杰勤演端。

仄仄仄仄平平○,仄平平平仄仄平。
佛日霹雳天关三,足摇馿儿八角盘。

仄平○仄平平平,平仄平○仄仄平。
驾雷驱电驰奔湍,明月堂中一觉眠。

平平仄仄平平平,平○仄平平平平。
何时法鼓声阗阗,今其去兮风方颠。

仄平平平仄仄平,平平○仄平平○。
大江茫茫雪满川,蓴鲈兴尽撑西帆。

?仄仄仄平平平,仄仄平平仄仄平。
倘欲见我江淮堧,不在庐山则祖山。

“松梢野鹤飘孤搴”全诗注音

fēng chéng hé yǐ duō yīng xián , lǎo dù nǎng yǒu fú yún piān 。

丰城何以多英贤,老杜曩有浮云篇。

míng jì yǒu zhě tiān xià chuán , yǔ wú xié chū gōu shān xiān 。

名季友者天下传,与吾偕出缑山仙。

yù zhāng shàng yǒu fēng bēi jiān , wàn gǔ qiān qiū bù gǎn juān 。

豫章尚有丰碑坚,万古千秋不敢鎸。

què jù jì yǒu wǔ bǎi nián , xīng chén bù miè tóng qí chán 。

却距季友五百年,星辰不灭同其躔。

zhì jūn yì qì cháng pián xiān , fēng hòu lì mù cān wú qián 。

致君逸气常蹁跹,风后力牧参吾前。

wǎng wǎng jiàn qì téng chōng tiān , jì zhě tài ā zhòng lóng quán 。

往往剑气腾冲天,季者太阿仲龙泉。

dòu niú hé hàn guāng xiāng xiān , léi huàn ān dé zhī qí rán 。

斗牛河汉光相鲜,雷焕安得知其然。

xī shān běi yán mái cāng yān , bù jí huá yīn yù jǐng lián 。

西山北岩埋苍烟,不及华阴玉井连。

yán jīn shuāng qiú zhōng wān yán , hèn wǒ bù shí zhāng mào xiān 。

延津双虬终蜿蜒,恨我不识张茂先。

jīng shén hú wèi àn shì qián , pǔ yě shū gǔ cū zēng chán 。

精神胡为暗式乾,溥也疎骨粗缯缠。

kòu mén bāo zhuó yīn qīng yuán , xún zhī yǔ wǒ shēng xiāng lián 。

叩门剥啄音清圆,询之与我生相联。

tóng zài fēng chéng nán běi chán , wǔ xíng qī yào nán jū luán 。

同在丰城南北廛,五行七曜难拘挛。

yáo huán shěn yǐn chén āi biān , gāo tán xióng biàn bō chán yuán 。

瑶环沈隠尘埃边,高谈雄辩波潺湲。

lǚ shēn suō shǒu bù gǎn xuān , yáng xú lǐ lǚ fēn lán quán 。

偻身缩手不敢揎,扬徐李吕纷兰荃。

yún xī dú zào luò lù yuān , cǐ cáo kě shōu bù kě juān 。

云溪独造珞琭渊,此曹可收不可捐。

kāng zhuāng gù yǒu yīng háo qián , pǔ yě kě xī zhēn suān hán 。

康庄固有英豪潜,溥也可惜真酸寒。

shā tóu jìng lù qīng lián quán , sōng shāo yě hè piāo gū qiān 。

沙头静鹭清联拳,松梢野鹤飘孤搴。

hé zài lín hè qī kōng chán , fǒu zé jiāng hú yān yǔ xián , èr zhě rǔ yì nán dāng yān 。

合在林壑栖空禅,否则江湖烟雨舷,二者汝亦难当焉。

dòu mǐ sān qián rǔ wàn qián , cài gēn duò yè rú níng shān 。

斗米三钱汝万钱,菜根堕叶如凝羶。

tā shí liù bǎn wú liǎng jiān , kū lú bàn xí rǔ yì qiān 。

他时六版无两肩,枯芦半席汝亦悭。

wǒ yì zì xiào gǔ zhūn zhān , yǒu shí huī zhǔ qiāo āi xián 。

我亦自笑骨迍邅,有时挥麈敲哀弦。

rǔ tán wǒ mìng wǔ zhě quán , lüè yǔ gēng wǔ xiāng zhōu xuán 。

汝谈我命五者全,略与庚午相周旋。

wǒ hū dà xiào rǔ shī yán , yú shuǐ ruò dé gēng wǔ quán , qǐ kěn cǎo cǎo wèi jiāng nán 。

我忽大笑汝失言,鱼水若得庚午权,岂肯草草为江南。

gōng chéng míng suì fēi piān piān , bù zuò zǐ fáng zuò zhòng lián 。

功成名遂飞翩翩,不作子房作仲连。

zé zhōu shū bǎo lìng rén lián , cháng guì gào bié qū wú chuán 。

泽州叔宝令人怜,长跪告别趋吴船。

wú píng wú bō hé lùn zhān , gū léng jīn jìng shè yù xuán 。

无缾无鉢何论毡,觚棱金镜射玉璿。

yǒu jiàn wèn zhě wù miàn màn , dàn shí gào zhī huī bù rán 。

有见问者勿面谩,但实告之灰不然。

bié yǒu yī lù fēi rén huán , wáng diān lái chù cóng xī diān 。

别有一路非人寰,王癫来处从溪癫。

hú zōng bù rù xiàng wáng quān , lú rǔ nán zhān shī zǐ xián 。

狐踪不入象王圈,馿乳难沾狮子涎。

lín jì bǎo shòu huáng bò biān , sān biān yuè shàng céng xiāo diān 。

临济饱受黄檗鞭,三鞭跃上层霄颠。

yī hē yī tà chéng píng yuán , hòu lái sān jié qín yǎn duān 。

一喝一踏成平原,後来三杰勤演端。

fó rì pī lì tiān guān sān , zú yáo lú ér bā jiǎo pán 。

佛日霹雳天关三,足摇馿儿八角盘。

jià léi qū diàn chí bēn tuān , míng yuè táng zhōng yī jué mián 。

驾雷驱电驰奔湍,明月堂中一觉眠。

hé shí fǎ gǔ shēng tián tián , jīn qí qù xī fēng fāng diān 。

何时法鼓声阗阗,今其去兮风方颠。

dà jiāng máng máng xuě mǎn chuān , chún lú xīng jìn chēng xī fān 。

大江茫茫雪满川,蓴鲈兴尽撑西帆。

tǎng yù jiàn wǒ jiāng huái ruán , bù zài lú shān zé zǔ shān 。

倘欲见我江淮堧,不在庐山则祖山。

“松梢野鹤飘孤搴”全诗翻译

译文:

丰城为何拥有众多的英贤,老杜曾有过《浮云篇》的佳作。
名叫季友的人传遍天下,与我一同离开缑山仙境。
豫章仍有坚实的丰碑,永远不敢铸镌万古千秋。
虽然与季友相隔五百年,星辰未灭与他共舞踏。
向君献上的逸气常常飘动,风停后,勇士牧参在我前行。
常常剑气冲天,季者太阿仲龙泉。
斗牛河汉的光华相映生辉,雷焕又如何能了解其中的奥妙。
西山北岩埋藏苍烟,不及华阴玉井相连。
延津的两道水蛇蜿蜒而过,遗憾我未能认识张茂先。
他们的精神为何隐藏在暗处,溥也的骨骼粗糙缠绕着粗布。
叩门之声清脆圆润,询问之间与我息息相关。
同在丰城的南北市场,五行七曜难以束缚。
瑶环与沉隐在尘埃的边缘,高谈雄辩如水波荡漾。
弯身缩手不敢拳打脚踢,扬、徐、李、吕纷纷争奇斗艳。
云溪独自创作着珞琭渊,这些作品可收藏不可抛弃。
康庄固然有众多英豪潜藏,溥也也值得惜才知冷暖。
沙头静谧,鹭鸟清联,拳拳之心如河中的静止鹭鸟;松梢狼狈,野鹤孤独搴飞,心中忧愁如松梢野鹤展翅翱翔。
聚在林间山壑里寻找空灵的禅境,否则就沉浸在江湖的烟雨舷边,两者你也难以同时担当。
斗米三钱,你拥有千万财富;菜根堕叶如凝羶,我只有些许凡俗。
但未来六版或许没有两个肩膀,枯芦半席,你也会吝啬一些。
我也自嘲自己骨头迟钝,有时挥动麈尾敲哀弦。
你说我的五行命理全部匹配,稍稍测试一下,与庚午相对照。
我忽然大笑,你言辞失当,纵使鱼遇到水,也要有庚午的掌握,岂肯匆匆做江南?
功业成就名声飞扬,不再效仿子房作仲连。
泽州的叔宝让人怜悯,长跪告别,急忙赶往吴船。
没有水缸没有碗,何谈毡席;酒器棱角如金镜,对射着玉璇璣。
有人问时勿急急回答,只是实话告知事实不然。
别有一条路不在凡尘之上,王癫所在,从来就是溪水狂癫处。
狐狸的踪迹不能进入象王的圈子,马的奶乳难以沾染狮子的唾液。
临济充满黄檗的指令,三鞭跃上云霄巅峰。
一喝一踏,成为平原,后来三位杰出者勤奋演绎传世。
佛法的日头霹雳,天关的三重,足以摇摆驿马的八角盘。
驾雷驱电,疾驰奔腾,明月堂中一觉醒来。
何时法鼓声阗阗,现在他已离去,风正狂乱。
大江茫茫,雪覆满川,蓴鲈的热情逐渐消磨,撑着西风的船帆。
如果想见我江淮堧,不在庐山,便是祖山。

“松梢野鹤飘孤搴”诗句作者王质介绍:

王质(一一三五~一一八九),字景文,号雪山,其先郓州(今山东东平)人,後徙兴国军(今湖北阳新)。年二十三游太学,与九江王阮齐名。高宗绍兴三十年(一一六○)进士,召试馆职,爲言者论罢(《建炎以来系年要录》卷一九一)。先後入汪澈荆襄、张浚江淮幕。孝宗乾道二年(一一六六),入爲太学正,旋以建言罢(《宋会要辑稿》职官七一之一六)。会虞允文宣抚川陕,辟质偕行。入爲敕令所删定官,迁枢密院编修官,时虞允文当国,荐可右正言,复爲曾觌所沮(《宋史》卷三八三《虞允文传》),出通判荆南府,改吉州,皆不行,奉祠山居。淳熙十六年卒,年五十五。有《雪山集》、《绍陶录》、《诗总闻》等传世。事见《雪山集》卷首王阮序、卷五《退文序》、卷八《与赵丞相书》,《宋史》卷三九五有传。 王质诗,《雪山集》四卷以影印文渊阁《四库全书》本爲底本,校以清乾隆孔氏微波榭抄本(简称孔本,藏北京图书馆)、清嘉庆秦氏石研斋抄本(简称秦本,藏北京图书馆);《绍陶录》二卷,亦以四库本爲底本,校以清康熙翁栻校跋抄本(简称翁本、藏北京图书馆)、清乾隆孔氏微波榭抄本(简称孔本)。另从《永乐大典》等书中辑得之集外诗,编爲第七卷。更多...

“松梢野鹤飘孤搴”相关诗句: