“斗酒十千恣欢谑”的意思及全诗出处和翻译赏析

快问快答

问题1:“斗酒十千恣欢谑”出自哪首诗?

答案:斗酒十千恣欢谑”出自: 唐代 李白 《鼓吹曲辞 将进酒》, 是一首七言诗, 诗句拼音为: dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè ,诗句平仄: 仄仄仄平仄平仄

问题2:“斗酒十千恣欢谑”的上一句是什么?

答案:斗酒十千恣欢谑”的上一句是: 陈王昔时宴平乐 , 诗句拼音为: chén wáng xī shí yàn píng lè ,诗句平仄: 仄仄仄平仄平仄

问题3:“斗酒十千恣欢谑”的下一句是什么?

答案:斗酒十千恣欢谑”的下一句是: 主人何为言少钱 , 诗句拼音为: zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián ,诗句平仄:仄平平平平仄○

“斗酒十千恣欢谑”全诗

鼓吹曲辞 将进酒 (gǔ chuī qū cí jiāng jìn jiǔ)

朝代:唐    作者: 李白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。
君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢,莫使金尊空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。
岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。
与君歌一曲,请君为我侧耳听。
钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑
主人何为言少钱,径须酤取对君酌。
五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

平仄仄平平平仄平仄平,平平仄仄仄仄○。
平仄仄平平平仄平仄仄,平○平平仄平仄。
平平仄仄平仄平,仄仄平平○仄仄。
平平仄平仄仄仄,平平仄仄平仄平。
平平仄平○平仄,仄平仄仄○仄平。
平平仄,平平平,○仄仄,平仄平。
仄平平仄仄,仄平平仄仄仄○。
平仄仄仄仄仄仄,仄仄○仄仄仄仄。
仄平仄平平仄仄,平仄仄仄○○平。
平○仄平仄平仄,仄仄仄平仄平仄。
仄平平平平仄○,仄平○仄仄平仄。
仄平仄,平平平,平平○仄仄仄仄,仄仄平平仄仄平。

jūn bù jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái , bēn liú dào hǎi bù fù huí 。
jūn bù jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà , cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。
rén shēng dé yì xū jìn huān , mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng , qiān jīn sàn jìn huán fù lái 。
pēng yáng zǎi niú qiě wèi lè , huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。
cén fū zǐ , dān qiū shēng , jiāng jìn jiǔ , bēi mò tíng 。
yǔ jūn gē yī qǔ , qǐng jūn wèi wǒ cè ěr tīng 。
zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì , dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng 。
gǔ lái shèng xián jiē jì mò , wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。
chén wáng xī shí yàn píng lè , dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。
zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián , jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó 。
wǔ huā mǎ , qiān jīn qiú , hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ , yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 。

“斗酒十千恣欢谑”繁体原文

鼓吹曲辭 將進酒

君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回。
君不見高堂明鏡悲白髮,朝如青絲暮成雪。
人生得意須盡歡,莫使金尊空對月。
天生我材必有用,千金散盡還復來。
烹羊宰牛且爲樂,會須一飲三百杯。
岑夫子,丹丘生,將進酒,杯莫停。
與君歌一曲,請君爲我側耳聽。
鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不復醒。
古來聖賢皆寂寞,惟有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂,斗酒十千恣歡謔。
主人何爲言少錢,徑須酤取對君酌。
五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。

“斗酒十千恣欢谑”韵律对照

平仄仄平平平仄平仄平,平平仄仄仄仄○。
君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

平仄仄平平平仄平仄仄,平○平平仄平仄。
君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

平平仄仄平仄平,仄仄平平○仄仄。
人生得意须尽欢,莫使金尊空对月。

平平仄平仄仄仄,平平仄仄平仄平。
天生我材必有用,千金散尽还复来。

平平仄平○平仄,仄平仄仄○仄平。
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

平平仄,平平平,○仄仄,平仄平。
岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

仄平平仄仄,仄平平仄仄仄○。
与君歌一曲,请君为我侧耳听。

平仄仄仄仄仄仄,仄仄○仄仄仄仄。
钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。

仄平仄平平仄仄,平仄仄仄○○平。
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

平○仄平仄平仄,仄仄仄平仄平仄。
陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

仄平平平平仄○,仄平○仄仄平仄。
主人何为言少钱,径须酤取对君酌。

仄平仄,平平平,平平○仄仄仄仄,仄仄平平仄仄平。
五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

“斗酒十千恣欢谑”全诗注音

jūn bù jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái , bēn liú dào hǎi bù fù huí 。

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

jūn bù jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà , cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

rén shēng dé yì xū jìn huān , mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。

人生得意须尽欢,莫使金尊空对月。

tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng , qiān jīn sàn jìn huán fù lái 。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

pēng yáng zǎi niú qiě wèi lè , huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

cén fū zǐ , dān qiū shēng , jiāng jìn jiǔ , bēi mò tíng 。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

yǔ jūn gē yī qǔ , qǐng jūn wèi wǒ cè ěr tīng 。

与君歌一曲,请君为我侧耳听。

zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì , dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng 。

钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。

gǔ lái shèng xián jiē jì mò , wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

chén wáng xī shí yàn píng lè , dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián , jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó 。

主人何为言少钱,径须酤取对君酌。

wǔ huā mǎ , qiān jīn qiú , hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ , yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 。

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

“斗酒十千恣欢谑”全诗翻译

译文:
你是否见过黄河的水从天上降落,奔流到海却无法回头。
你是否见过高大的堂室里明亮的镜子悲叹白发,早晨还是黑发,傍晚已变成雪白。
人生得意时应尽情欢乐,不要让金杯空对着月亮。
我天生有才能,必定能有用处,千金财富散尽了也能重新回来。
煮羊宰牛,尽情欢乐,聚会时要一次喝下三百杯。
岑夫子、丹丘生,他们要举杯痛饮,杯子不能停止。
和你一起唱一首歌,请你靠近听我唱。
钟鼓和美食都不能与玉石相比,但愿能长醉不醒。
从古至今,圣贤们都感到孤独,只有那些爱饮酒的人留下了他们的名字。
陈王往昔在宴会上尽情欢乐,斗酒十千,尽情戏谑。
主人为何说少要钱,只要斟满酒来与你分享。
五花马、千金裘,呼儿啊,去把它们换成美酒,与你一同消除万古的忧愁。

“斗酒十千恣欢谑”总结赏析

赏析::
李白的《将进酒》是一首豪放、奔放的诗歌,充满了酒宴的欢乐和豪情。这首诗以黄河奔流、人生欢乐为主题,通过抒发诗人的豪情壮志和对人生的热爱,表达了要珍惜人生、尽情欢乐的观念。
首先,诗人以黄河奔流入海来形容大河壮阔,表现了他豁达的胸怀。接着,他通过高堂明镜悲白发的形象,表达了光阴易逝、人生短暂的主题。然后,诗人借酒宴之乐,表达了人生得意应尽欢的态度,强调了人生的快乐和美好。
诗中还表现了对个人才华和命运的自信,认为天生的才华终会有所用,金钱的失落并不可怕,只要重新振作就能东山再起。烹羊宰牛,丰盛的饮宴,也表现了豪放不羁的生活态度。
最后部分,以陈王宴平乐为例,强调了酒宴的豪放和欢乐,鼓励人们放手畅饮,不计金钱,共享快乐,以免留下遗憾。
标签:
- 抒情
- 咏物
- 饮酒
- 人生态度

“斗酒十千恣欢谑”诗句作者李白介绍:

李白,字太白,陇西成纪人,凉武昭王暠九世孙。或曰山东人,或曰蜀人。白少有逸才,志气宏放,飘然有超世之心。初隐岷山,益州长史苏頲见而异之曰:“是子天才英特,可比相如。”天宝初,至长安,往见贺知章。知章见其文,叹曰:“子谪仙人也。”言於明皇,召见金銮殿,奏颂一篇。帝赐食,亲爲调羹。有诏供奉翰林,白犹与酒徒饮於巿。帝坐沈香亭子,意有所感,欲得白爲乐章,召入,而白已醉。左右以水頮面,稍解,援笔成文,婉丽精切。帝爱其才,数宴见。白常侍帝,醉,使高力士脱鞾。力士素贵,耻之,摘其诗以激杨贵妃。帝欲官白,妃輙沮止。白自知不爲亲近所容,恳求还山。帝赐金放还,乃浪迹江湖,终日沈饮。永王璘都督江陵,辟爲僚佐。璘谋乱,兵败,白坐长流夜郎,会赦得还。族人阳冰爲当涂令,白往依之。代宗立,以左拾遗召,而白已卒。文宗时,诏以白歌诗、裴旻劒舞、张旭草书爲三绝云。集三十卷,今编诗二十五卷。更多...

“斗酒十千恣欢谑”相关诗句: