qiū rì èr shǒu yī
秋日二首 一 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李世民 (lǐ shì mín)

菊散金风起,荷疎玉露圆。
将秋数行雁,离夏几林蝉。
云凝愁半岭,霞碎缬高天。
还似成都望,直见峨眉前。

仄仄平平仄,○○仄仄平。
○平仄○仄,○仄仄平平。
平○平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,仄仄平平平。

jú sàn jīn fēng qǐ , hé shū yù lù yuán 。
jiāng qiū shù xíng yàn , lí xià jǐ lín chán 。
yún níng chóu bàn lǐng , xiá suì xié gāo tiān 。
huán sì chéng dōu wàng , zhí jiàn é méi qián 。

秋日二首 一

—— 太宗皇帝

菊散金風起,荷疎玉露圓。
將秋數行雁,離夏幾林蟬。
雲凝愁半嶺,霞碎纈高天。
還似成都望,直見峨眉前。

仄仄平平仄,○○仄仄平。
○平仄○仄,○仄仄平平。
平○平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,仄仄平平平。

jú sàn jīn fēng qǐ , hé shū yù lù yuán 。
jiāng qiū shù xíng yàn , lí xià jǐ lín chán 。
yún níng chóu bàn lǐng , xiá suì xié gāo tiān 。
huán sì chéng dōu wàng , zhí jiàn é méi qián 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
菊花散发着金黄色的芬芳,像金风一样飘动起来,荷叶疏落,宛如玉露洒在其上,荷花圆润美丽。秋天来临,数群大雁飞过,预示着离开夏季的到来,林中蝉鸣声也逐渐减少。云雾凝结在山岭之间,愁思弥漫其中,晚霞像碎片般散落在高高的天空中。就像在成都望远处一样,可以直接看到峨眉山的峰顶。

赏析:李世民的《秋日二首 一》描绘了秋天的景象,以及在秋日中思念远方的情感。他以菊花凋谢、金风徐徐、荷叶稀疏、玉露圆润等秋天特有的景象,勾勒出秋日的美丽。诗人通过描绘几行飞过的雁和林间蝉鸣,表现了季节的交替和时间的流逝。他运用“云凝愁半岭,霞碎缬高天”这样的形象语言,将云霞的变化与内心的愁思巧妙地融合,突显了诗人的感情。最后两句“还似成都望,直见峨眉前”,以成都和峨眉为景,寓意了诗人对远方的向往和思念。
标签: 写景,抒情

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到李世民写的《秋日二首》系列:

本文作者李世民介绍:🔈

帝姓李氏,讳世民,神尧次子,聪明英武。贞观之治,庶几成康,功德兼隆。由汉以来,未之有也。而锐情经术,初建秦邸,即开文学馆,召名儒十八人爲学士。既即位,殿左置弘文馆,悉引内学士,番宿更休。听朝之间,则与讨论典籍,杂以文咏。或日昃夜艾,未尝少怠。诗笔草隶,卓越前古。至於天文秀发,沈丽高朗,有唐三百年风雅之盛,帝实有以啓之焉。在位二十四年,諡曰文。集四十卷。馆阁书目,诗一卷,六十九首。今编诗一卷。更多...

李世民的诗:

相关诗词: