míng fēi qí yī
明妃 其一 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 黄庚 (huáng gēng)

和戎何惜遣蛾眉,悔恨徒然杀画师。
汉主深恩如可报,安身死虏亦无辞。

平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

hé róng hé xī qiǎn é méi , huǐ hèn tú rán shā huà shī 。
hàn zhǔ shēn ēn rú kě bào , ān shēn sǐ lǔ yì wú cí 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

为何要与敌人交战,却舍弃了美丽的蛾眉,后悔已经无济于事地害了画师。

汉主赐予深厚的恩情,应该要回报,即使为了保全自己的生命而在敌人的国土上死去也没有什么可辞说的。

总结:

诗人表达了与敌人交战的痛苦抉择,他为了战斗而舍弃了美丽的事物,却在事后感到后悔,认识到那是毫无意义的。诗人思考着是否应该报答汉主赐予的深厚恩情,即使是为了保全自己的生命,也没有借口拒绝在敌人的土地上死去。整首诗流露出内心的矛盾和挣扎。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到黄庚写的《明妃》系列:

本文作者黄庚介绍:🔈

黄庚,字星甫,号天台山人,天台(今属浙江)人。出生宋末,早年习举子业。元初“科目不行,始得脱屣场屋,放浪湖海,发平生豪放之气爲诗文”。以游幕和教馆爲生,曾较长期客越中王英孙(竹所)、任月山家。与宋遗民林景熙、仇远等多有交往,释绍嵩《亚愚江浙纪行集句诗》亦摘录其句。卒年八十余。晚年曾自编其诗爲《月屋漫稿》。事见本集卷首自序及集中有关诗文。 黄庚诗,以原铁琴铜剑楼藏四卷抄本(今藏北京图书馆)爲底本。校以影印文渊阁《四库全书》本(简称四库本)。两本卷次不同,文字亦各有错譌空缺,而底本多出校本诗十余首。 查看更多>>

黄庚的诗:

相关诗词: