hóng cáng bù jiàn
虹藏不见 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 徐敞 (xú chǎng)

迎冬小雪至,应节晚虹藏。
玉气徒成象,星精不散光。
美人初比色,飞鸟罢呈祥。
石涧收晴影,天津失彩梁。
霏霏空暮雨,杳杳暎残阳。
舒卷应时令,因知圣历长。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

yíng dōng xiǎo xuě zhì , yìng jié wǎn hóng cáng 。
yù qì tú chéng xiàng , xīng jīng bù sǎn guāng 。
měi rén chū bǐ sè , fēi niǎo bà chéng xiáng 。
shí jiàn shōu qíng yǐng , tiān jīn shī cǎi liáng 。
fēi fēi kōng mù yǔ , yǎo yǎo yìng cán yáng 。
shū juàn yìng shí lìng , yīn zhī shèng lì cháng 。

虹藏不見

—— 徐敞

迎冬小雪至,應節晚虹藏。
玉氣徒成象,星精不散光。
美人初比色,飛鳥罷呈祥。
石澗收晴影,天津失彩梁。
霏霏空暮雨,杳杳暎殘陽。
舒卷應時令,因知聖曆長。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

yíng dōng xiǎo xuě zhì , yìng jié wǎn hóng cáng 。
yù qì tú chéng xiàng , xīng jīng bù sǎn guāng 。
měi rén chū bǐ sè , fēi niǎo bà chéng xiáng 。
shí jiàn shōu qíng yǐng , tiān jīn shī cǎi liáng 。
fēi fēi kōng mù yǔ , yǎo yǎo yìng cán yáng 。
shū juàn yìng shí lìng , yīn zhī shèng lì cháng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
迎接初冬,小雪纷至,标志着季节的变迁,晚霞隐没在云层中。
美丽的光辉虽然犹存,但宛如虚影,星辰之光却无法散发出来。
美人的容颜初次显露出色彩,飞鸟也停止了飞翔,呈现出吉祥的征兆。
山涧中的倒影渐渐消散,宛如失去了彩虹的河流。
雨雾弥漫,暮色渐浓,阳光渐渐隐没无踪。
四季的舒展与收束应当遵循时令,因此我们知道圣人的历法是长远的智慧所在。总结:

诗人描绘了迎接初冬的景象,小雪飘落,晚霞隐没,美人的容颜初次绽放,飞鸟停歇,山涧中的倒影消散,天空中的彩虹不再出现。雨雾笼罩,太阳逐渐隐没。诗人通过描绘自然景象表达了对季节变迁和自然规律的理解,并融入了对圣人智慧历法的崇敬之情。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者徐敞介绍:🔈

徐敞,建中进士。诗五首。 查看更多>>

徐敞的诗:

相关诗词:

兵要望江南 占虹霓第七(京本作「占虹第九」○十一首) 九 (bīng yào wàng jiāng nán zhàn hóng ní dì qī jīng běn zuò 「 zhàn hóng dì jiǔ 」 ○ shí yī shǒu jiǔ)

朝代:唐    作者: 易静

虹起处,头尾地侵天。
其虹见时非有雨,晴天见者血成川,民更有灾愆。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

飞桥 (fēi qiáo)

朝代:宋    作者: 王十朋

苏仙诗里见飞桥,欲看虹霓踏玉腰。
我到山中虹始见,杨辉有月印青霄。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

兵要望江南 占虹霓第七(京本作「占虹第九」○十一首) 八 (bīng yào wàng jiāng nán zhàn hóng ní dì qī jīng běn zuò 「 zhàn hóng dì jiǔ 」 ○ shí yī shǒu bā)

朝代:唐    作者: 易静

白赤虹,单见色无双。
如气冲天或横过,蚩尤旗号动戈枪,起处必为殃。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

兵要望江南 占虹霓第七(京本作「占虹第九」○十一首) 十一 (bīng yào wàng jiāng nán zhàn hóng ní dì qī jīng běn zuò 「 zhàn hóng dì jiǔ 」 ○ shí yī shǒu shí yī)

朝代:唐    作者: 易静

白赤虹,昼(川本作「尽」)见莫兴兵。
更有虹霓垂军上,彼军杀将且须停,动必有灾迍。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

兵要望江南 占虹霓第七(京本作「占虹第九」○十一首) 六 (bīng yào wàng jiāng nán zhàn hóng ní dì qī jīng běn zuò 「 zhàn hóng dì jiǔ 」 ○ shí yī shǒu liù)

朝代:唐    作者: 易静

虹如晕,更复(京本作「或」)似弓形。
有若白虹形断续,兼之五六见城营,皆主血光成(京本作「生」。
京本注:「或见五六月」)。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

玉虹亭试茶 其一 (yù hóng tíng shì chá qí yī)

朝代:宋    作者: 卢襄

乍见飞泉眼即明,玉虹垂地半天声。
何时闲散无公事,洗鉢重来汲浅清。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

风定过垂虹亭 (fēng dìng guò chuí hóng tíng)

朝代:宋    作者: 杨万里

松江未过不胜愁,过了垂虹百不忧。
忽见石湖山上塔,定知塔背是苏州。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

寄题袁机仲侍郎殿撰建溪北山四景 玉虹桥 (jì tí yuán jī zhòng shì láng diàn zhuàn jiàn xī běi shān sì jǐng yù hóng qiáo)

朝代:宋    作者: 杨万里

银河月外来,玉虹天上落。
骑虹弄银河,人间无个乐。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

兵要望江南 占虹霓第七(京本作「占虹第九」○十一首) 三 (bīng yào wàng jiāng nán zhàn hóng ní dì qī jīng běn zuò 「 zhàn hóng dì jiǔ 」 ○ shí yī shǒu sān)

朝代:唐    作者: 易静

虹霓现,城寨可攻之。
虹(辛本、川本作「蛇」)直入来为病疫,浅虹兵瘴(京本作「青虹兵战」)要须知,移寨避灾宜(京本作「危」)。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。

兵要望江南 占虹霓第七(京本作「占虹第九」○十一首) 十 (bīng yào wàng jiāng nán zhàn hóng ní dì qī jīng běn zuò 「 zhàn hóng dì jiǔ 」 ○ shí yī shǒu shí)

朝代:唐    作者: 易静

白虹见,昼(川本作「尽」)见地侵(辛本、川本作「青」)天。
其地一方皆主乱,衆人喧闹有灾缠,年内应其占。

○平仄仄仄,○仄仄○○。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
平平○仄仄,仄仄?平平。
平仄○平仄,平平仄仄○。