过晋阳宫 (guò jìn yáng gōng) 🔈

朝代:唐    作者: 李隆基

缅想封唐处,实惟建国初。
俯察伊晋野,仰观乃参虚。
井邑龙斯跃,城池凤翔余。
林塘犹沛泽,台榭宛旧居。
运革祚中否,时迁命兹符。
顾循承丕构,怵惕多忧虞。
尚恐威不逮,复虑化未孚。
岂徒劳辙迹,所期训戎车。
习俗问黎人,亲巡慰里闾。
永言念成功,颂德临康衢。
长怀经纶日,叹息履庭隅。
艰难安可忘,欲去良踟蹰。

仄仄○平仄,仄平仄仄平。
仄仄平仄仄,仄○仄○平。
仄仄平平仄,平平仄平平。
平平○仄仄,平仄仄仄平。
仄仄仄○仄,平平仄平平。
仄平平平仄,仄仄平平平。
仄仄平仄仄,仄○仄仄平。
仄平○仄仄,仄○仄平平。
仄仄仄平平,○平仄仄平。
仄平仄平平,仄仄○平平。
○平平平仄,○仄仄○平。
平○平仄仄,仄仄平平平。

miǎn xiǎng fēng táng chù , shí wéi jiàn guó chū 。
fǔ chá yī jìn yě , yǎng guān nǎi cān xū 。
jǐng yì lóng sī yuè , chéng chí fèng xiáng yú 。
lín táng yóu pèi zé , tái xiè wǎn jiù jū 。
yùn gé zuò zhōng fǒu , shí qiān mìng zī fú 。
gù xún chéng pī gòu , chù tì duō yōu yú 。
shàng kǒng wēi bù dǎi , fù lǜ huà wèi fú 。
qǐ tú láo zhé jì , suǒ qī xùn róng chē 。
xí sú wèn lí rén , qīn xún wèi lǐ lǘ 。
yǒng yán niàn chéng gōng , sòng dé lín kāng qú 。
cháng huái jīng lún rì , tàn xī lǚ tíng yú 。
jiān nán ān kě wàng , yù qù liáng chí chú 。

過晉陽宮

—— 明皇帝

緬想封唐處,實惟建國初。
俯察伊晉野,仰觀乃參虛。
井邑龍斯躍,城池鳳翔餘。
林塘猶沛澤,臺榭宛舊居。
運革祚中否,時遷命茲符。
顧循承丕構,怵惕多憂虞。
尚恐威不逮,復慮化未孚。
豈徒勞轍迹,所期訓戎車。
習俗問黎人,親巡慰里閭。
永言念成功,頌德臨康衢。
長懷經綸日,歎息履庭隅。
艱難安可忘,欲去良踟躕。

仄仄○平仄,仄平仄仄平。
仄仄平仄仄,仄○仄○平。
仄仄平平仄,平平仄平平。
平平○仄仄,平仄仄仄平。
仄仄仄○仄,平平仄平平。
仄平平平仄,仄仄平平平。
仄仄平仄仄,仄○仄仄平。
仄平○仄仄,仄○仄平平。
仄仄仄平平,○平仄仄平。
仄平仄平平,仄仄○平平。
○平平平仄,○仄仄○平。
平○平仄仄,仄仄平平平。

miǎn xiǎng fēng táng chù , shí wéi jiàn guó chū 。
fǔ chá yī jìn yě , yǎng guān nǎi cān xū 。
jǐng yì lóng sī yuè , chéng chí fèng xiáng yú 。
lín táng yóu pèi zé , tái xiè wǎn jiù jū 。
yùn gé zuò zhōng fǒu , shí qiān mìng zī fú 。
gù xún chéng pī gòu , chù tì duō yōu yú 。
shàng kǒng wēi bù dǎi , fù lǜ huà wèi fú 。
qǐ tú láo zhé jì , suǒ qī xùn róng chē 。
xí sú wèn lí rén , qīn xún wèi lǐ lǘ 。
yǒng yán niàn chéng gōng , sòng dé lín kāng qú 。
cháng huái jīng lún rì , tàn xī lǚ tíng yú 。
jiān nán ān kě wàng , yù qù liáng chí chú 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
回忆着封唐时代,实际上是我们建国初期。
低头观察着那晋野,抬头望着参差的山峦。
井邑中的龙腾跃,城池中的凤飞舞。
林木池塘依旧水泽丰盈,台榭宛如古时居所。
国家的命运既有运行更替,此时也在迁移中显现。
顾循继承丕构的道路,内心充满忧虑和担心。
仍然担心威势不足以应对,又担心改革尚未得到认可。
难道一直劳碌于痕迹之上,只是为了训练战车吗?
习俗中询问百姓,亲自巡视慰问乡里。
永远言说着对成功的渴望,颂扬着德行在康衢之上。
长久以来怀揣经纶之日,叹息着履行职责的边角。
艰难的经历怎能忘记,欲离去却犹豫不决。

赏析::这首诗是唐代皇帝李隆基创作的《过晋阳宫》,通过游历晋阳宫,表达了对国家兴衰和自身政治命运的思考,以及对过去荣光和未来期望的复杂情感。
诗中首先回忆了自己的政治生涯,称缅想封唐处,实惟建国初。这里提到了他的唐玄宗皇帝的封号“唐”,以及建国初期的情景,暗示了他对自己政治生涯的回顾。
接着,诗人以俯察伊晋野,仰观乃参虚的方式,展现了眼前壮丽的景色,井邑龙斯跃,城池凤翔余,林塘犹沛泽,台榭宛旧居。这些描写揭示了晋阳宫昔日的辉煌和壮丽,以及宫殿、城池、湖泊的景致。
然而,在诗的后半部分,诗人开始表达对未来的忧虑和担忧。他提到运革祚中否,时迁命兹符,暗示了政局动荡和自己的政治命运的不确定性。他担心威力不逮,化未孚,表现出对未来的忧虑和不安。
诗人还强调了自己的努力和决心,表示岂徒劳辙迹,所期训戎车,希望能够为国家的稳定和繁荣做出贡献。他还提到习俗问黎人,亲巡慰里闾,表现出他对百姓的关心和对国家的期望。
最后,诗人表达了对成功的渴望和对过去的怀念,以及对艰难困苦的不忘之情。他长怀经纶日,叹息履庭隅,表现出了作为皇帝的复杂情感和责任感。

作者李隆基介绍:🔈

帝讳隆基,睿宗第三子,始封楚王,後爲临淄郡王。景云元年,进封平王,立爲皇太子,英武多能。开元之际,励精政事,海内殷盛,旁求宏硕,讲道艺文。贞观之风,一朝复振。在位四十七年。諡曰明。诗一卷。 帝讳隆基,睿宗第三子,始封楚王,後爲临淄郡王。景云元年,进封平王,立爲皇太子,英武多能。开元之际,励精政事,海内殷盛,旁求宏硕,讲道艺文。贞观之风,一朝复振。在位四十七年。諡曰明。诗一卷。更多...

相关诗词: