fèng hé zhāng yuè zhōu wáng tán zhōu bié shī èr shǒu èr
奉和张岳州王潭州别诗二首 二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 韦嗣立 (wéi sì lì)

昔时陪二贤,缨冕会神仙。
一去驰江海,相逢共播迁。
无因千里驾,忽覩四愁篇。
览讽欢何已,欢终徒怆然。

仄平平仄平,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平平仄平。

xī shí péi èr xián , yīng miǎn huì shén xiān 。
yī qù chí jiāng hǎi , xiāng féng gòng bō qiān 。
wú yīn qiān lǐ jià , hū dǔ sì chóu piān 。
lǎn fěng huān hé yǐ , huān zhōng tú chuàng rán 。

奉和張岳州王潭州別詩二首 二

—— 韋嗣立

昔時陪二賢,纓冕會神仙。
一去馳江海,相逢共播遷。
無因千里駕,忽覩四愁篇。
覽諷歡何已,歡終徒愴然。

仄平平仄平,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平平仄平。

xī shí péi èr xián , yīng miǎn huì shén xiān 。
yī qù chí jiāng hǎi , xiāng féng gòng bō qiān 。
wú yīn qiān lǐ jià , hū dǔ sì chóu piān 。
lǎn fěng huān hé yǐ , huān zhōng tú chuàng rán 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
昔时我与两位贤士同行,身着华冠,会见了仙人。
后来我们离别,各自奔波江海间,偶然相逢又一起漂泊流离。
无缘再次千里驱车相聚,却突然看到了那《四愁篇》。
读完这篇赞颂诗的喜悦,我内心的喜悦终将化作悲伤,欢乐最终只是一场空。

赏析::
这首诗是韦嗣立创作的《奉和张岳州王潭州别诗二首 二》之一,表达了离别之情和友情的坚贞。以下是对这首诗的赏析:
这首诗的诗题明确指出了是奉和张岳州王潭州别诗的第二首,这意味着它与另一首别诗相呼应,可能在某种程度上互为补充。诗人写道,“昔时陪二贤,缨冕会神仙。”这句话表现了诗人与张岳州、王潭州这两位贤人的亲近关系,他们曾一起参加宴会,享受了权贵的待遇,仿佛是与神仙相遇一般。
然而,接下来的句子却转折出离别之情。诗人离开了他的朋友们,开始了漫长的旅途,离开了江海,而后来又偶然相逢,共同踏上了新的旅程。这里的“相逢共播迁”表达了友情的坚贞,尽管分别,但他们仍然能够再次相聚,一起继续前行。
然而,诗中也透露出一些苦涩之情。诗人提到“无因千里驾”,似乎是因为某种原因不能与朋友们长时间相聚。同时,他“忽覩四愁篇”,这里四愁可能指的是友情、别离、相逢和重别四种情感,这些情感交织在一起,使诗人感到矛盾和苦闷。
最后,诗人表达了对友情的深沉思考,他觉得即使是在欢乐中,友情依然会带来痛苦。这反映了人生的复杂性,即使有欢乐和快乐,也会伴随着离别和苦闷。整首诗以坚贞的友情为主题,深刻地描绘了离别的情感,表现了人生的起伏和变化。
标签: 友情、离别、坚贞

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到韦嗣立写的《奉和张岳州王潭州别诗二首》系列:

本文作者韦嗣立介绍:🔈

韦嗣立,字延构,郑州人,第进士。则天时,拜凤阁侍郎,同凤阁鸾台平章事。神龙中,爲修文馆大学士,与兄承庆代相。尝於骊山构别业,中宗临幸,令从官赋诗,自爲制序,因封爲逍遥公。睿宗时,拜中书令。开元中,谪岳州别驾,迁辰州刺史卒。诗八首。 查看更多>>

韦嗣立的诗:

相关诗词: