fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé shēn zì
奉和九日幸临渭亭登高应制得深字 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 韦嗣立 (wéi sì lì)

层观远沈沈,鸾旗九日临。
帷宫压水岸,步辇入烟岑。
枝上萸新采,樽中菊始斟。
愿陪欢乐事,长与岁时深。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

céng guān yuǎn shěn shěn , luán qí jiǔ rì lín 。
wéi gōng yā shuǐ àn , bù niǎn rù yān cén 。
zhī shàng yú xīn cǎi , zūn zhōng jú shǐ zhēn 。
yuàn péi huān lè shì , cháng yǔ suì shí shēn 。

奉和九日幸臨渭亭登高應制得深字

—— 韋嗣立

層觀遠沈沈,鸞旗九日臨。
帷宮壓水岸,步輦入煙岑。
枝上萸新採,樽中菊始斟。
願陪歡樂事,長與歲時深。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

céng guān yuǎn shěn shěn , luán qí jiǔ rì lín 。
wéi gōng yā shuǐ àn , bù niǎn rù yān cén 。
zhī shàng yú xīn cǎi , zūn zhōng jú shǐ zhēn 。
yuàn péi huān lè shì , cháng yǔ suì shí shēn 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
层峦远远相连,仙鸟的旗帜高悬九日。
帷帐宫殿压着水边,步行车辇进入云雾蒙蒙之地。
树枝上摘下了新鲜的山楂,酒樽中盛满了初酿的菊花酒。
愿与你一同共享欢乐时光,长久地陪伴度过岁月的深厚。

赏析:这是韦嗣立创作的《奉和九日幸临渭亭登高应制得深字》诗。诗人借九日之际,以登高览远的景致,表达了对幸福美好生活的向往和祝愿,同时也展现了对节令和自然景物的赞美之情。
首句“层观远沈沈,鸾旗九日临。”以“层观”一词,将诗人置身于高台之上,远观着美丽的景色。诗中的“鸾旗九日临”表明了九日之际,皇帝的鸾旗高悬,意味着吉祥如意。
第二句“帷宫压水岸,步辇入烟岑。”通过“帷宫”和“步辇”这些词语,描绘了皇帝驾临的场景,宫殿的壮丽和辇车的华丽。而“入烟岑”则赋予了整个景象神秘感和梦幻感。
第三句“枝上萸新采,樽中菊始斟。”通过“枝上萸新采”和“樽中菊始斟”,诗人巧妙地融入了九日的赏菊和品酒活动,反映了宴乐之中的欢乐氛围。
最后一句“愿陪欢乐事,长与岁时深。”表达了诗人对幸福和欢乐的向往,同时也表达了对美好生活的珍惜和期盼,希望这份幸福能够长久持续下去。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者韦嗣立介绍:🔈

韦嗣立,字延构,郑州人,第进士。则天时,拜凤阁侍郎,同凤阁鸾台平章事。神龙中,爲修文馆大学士,与兄承庆代相。尝於骊山构别业,中宗临幸,令从官赋诗,自爲制序,因封爲逍遥公。睿宗时,拜中书令。开元中,谪岳州别驾,迁辰州刺史卒。诗八首。 查看更多>>

韦嗣立的诗:

相关诗词:

奉和九日幸临渭亭登高应制得余字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé yú zì)

朝代:唐    作者: 萧至忠

望幸三秋暮,登高九日初。
朱旗巡汉苑,翠帟俯秦墟。
宠极萸房遍,恩深菊酎余。
承欢何以荅,万亿奉宸居。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

奉和九日幸临渭亭登高应制得枝字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé zhī zì)

朝代:唐    作者: 韦安石

重九开秋节,得一动宸仪。
金风飘菊蘂,玉露泫萸枝。
睿览八紘外,天文七曜披。
临深应在即,居高岂忘危。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

重阳节 登高 写景 抒情

奉和九日幸临渭亭登高应制得风字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé fēng zì)

朝代:唐    作者: 李迥秀

重九临商节,登高出汉宫。
正逢萸实满,还对菊花丛。
霁云开就日,仙藻丽秋风。
微臣预在镐,窃拚遂无穷。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

奉和九日幸临渭亭登高应制得亭字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé tíng zì)

朝代:唐    作者: 杨廉

远目瞰秦垧,重阳坐灞亭。
既开黄菊酒,还降紫微星。
箫鼓谙仙曲,山河入画屏。
幸兹陪宴喜,无以效丹青。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

奉和九日幸临渭亭登高应制得直字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé zhí zì)

朝代:唐    作者: 李咸

重阳乘令序,四野开晴色。
日月数初幷,乾坤圣登极。
菊黄迎酒泛,松翠凌霜直。
游海难为深,负山徒倦力。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

奉和九日幸临渭亭登高应制得晖字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé huī zì)

朝代:唐    作者: 苏瓌

重阳早露曦,睿赏瞰秋矶。
菊气先熏酒,萸香更袭衣。
清切丝桐会,纵横文雅飞。
恩深荅效浅,留醉奉宸晖。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

九日幸临渭亭登高应制得历字 (jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé lì zì)

朝代:唐    作者: 薛稷

暮节乘原野,宣游俯崖壁。
秋登华实满,气严鹰隼击。
仙菊含霜泛,圣藻临云锡。
愿陪九九辰,长奉千千历。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

奉和九日幸临渭亭登高应制得臣字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé chén zì)

朝代:唐    作者: 陆景初

九秋光顺豫,重节霁良辰。
登高识汉苑,问道侍轩臣。
菊花浮秬鬯,萸房插缙绅。
圣化边陲谧,长洲鸿雁宾。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

奉和九日幸临渭亭登高应制得樽字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé zūn zì)

朝代:唐    作者: 于经野

御气三秋节,登高九曲门。
桂筵罗玉俎,菊醴溢芳樽。
遵渚归鸿度,承云舞鹤骞。
微臣滥陪赏,空荷圣明恩。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

奉和九日幸临渭亭登高应制得筵字 (fèng hé jiǔ rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé yán zì)

朝代:唐    作者: 阎朝隐

九九侍神仙,高高坐半天。
文章二曜动,气色五星连。
簪绂趋皇极,笙歌接御筵。
愿因茱菊酒,相守百千年。

平仄仄平平,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。