duān wǔ rì shì
端午日事 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 余靖 (yú jìng)

江上何人吊屈平,但闻风俗彩舟轻。
空斋无事同儿戏,学系朱丝辟五兵。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

jiāng shàng hé rén diào qū píng , dàn wén fēng sú cǎi zhōu qīng 。
kōng zhāi wú shì tóng ér xì , xué xì zhū sī pì wǔ bīng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
江边有谁悼念屈原,只听说习俗中彩船轻盈。
空无一事的斋房里,和孩子们一起玩耍,学习拜师朱子的丝绸制造与兵器的铸造技艺。总结:

诗人描述了江边有人悼念屈原的情景,江上的彩船飘逸轻盈。他身处安逸的斋房,无所事事,与孩子们一同嬉戏。然而,他并非放纵自己,而是刻苦学习朱子的丝绸工艺和兵器铸造技术。这首诗表现了诗人对传统文化的敬仰和对知识学习的重视。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者余靖介绍:🔈

余靖(一○○○~一○六四),字安道,韶州曲江(今广东韶关)人。仁宗天圣二年(一○二四)进士。初爲赣县尉,累擢集贤校理。景佑三年(一○三六)以上疏论范仲淹谪官事,贬监筠州酒税。迁知英州。庆历间爲右正言。三使契丹,以作蕃语诗出知吉州。皇佑四年(一○五二),知潭州,改桂州。後加集贤院学士。嘉佑六年(一○六一),知广州。官至工部尚书。英宗治平元年卒,年六十五。谥襄。有《武溪集》二十卷。事见《欧阳文忠公集》卷二三《余襄公神道碑铭》,《宋史》卷三二○有传。 余靖诗二卷,以明成化九年苏韡等刻《武溪集》爲底本(藏北京图书馆),参校明嘉靖四十五年刘稳刻本(简称刘本,藏北京图书馆)、影印文渊阁《四库全书》本(简称... 查看更多>>

余靖的诗:

相关诗词:

端午日恩赐百索 (duān wǔ rì ēn cì bǎi suǒ)

朝代:唐    作者: 窦叔向

仙宫长命缕,端午降殊私。
事盛蛟龙见,恩深犬马知。
余生傥可续,终冀荅明时。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

动物

端午帖子 太上皇后阁 其二 (duān wǔ tiě zi tài shàng huáng hòu gé qí èr)

朝代:宋    作者: 周必大

赫奕蕤宾月,宫庭乐事频。
便从端午节,排当过天申。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

端午 (duān wǔ)

朝代:宋    作者: 丘葵

世乱逢端午,凄凉吊古心。
空存蒲长绿,不见黍包金。
蛇壑横人骨,鳌江绝古音。
追思前日事,愁比海波深。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

端午三首 其二 (duān wǔ sān shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 赵蕃

年年端午风兼雨,似为屈原陈昔冤。
我欲於谁论许事,舍南舍北鹁鸠喧。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

端午即事 (duān wǔ jí shì)

朝代:宋    作者: 谢薖

卯饮缘佳节,昌阳荐一巵。
儿谘射团事,妻诵赐衣诗。
懒检三闾传,争纒五彩丝。
平生几端午,随分作儿嬉。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

圣寿合端午帖子 其一 (shèng shòu hé duān wǔ tiě zi qí yī)

朝代:宋    作者: 许及之

有德天同寿,无为日更长。
每逢端午节,双上万年觞。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

端午 (duān wǔ)

朝代:宋    作者: 连文凤

相传楚俗试兰汤,一枕南薰日正长。
门掩绿阴无个事,起来烧过午时香。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

皇后合端午帖子 其三 (huáng hòu hé duān wǔ tiě zi qí sān)

朝代:宋    作者: 许应龙

重午宫衣赐百工,香罗叠雪葛含风。
谁知此日荣恩被,端自称丝效茧功。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

动物

端午日用韵 (duān wǔ rì yòng yùn)

朝代:宋    作者: 虞俦

今朝端午懒吟诗,此意儿曹莫遣知。
萱草着花空有恨,菖蒲称寿永无时。
远途日暮休回首,近事风传只皱眉。
角黍堆盘何处奠,沉湘千古使人悲。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

端午内中帖子词 皇帝阁 其八 (duān wǔ nèi zhōng tiě zi cí huáng dì gé qí bā)

朝代:宋    作者: 王珪

沈沈三殿燕华绅,云覆端门瑞气新。
昼漏未移天正午,此时兼有日重轮。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。