dēng huā sān shǒu sān
灯花三首 三 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 司空图 (sī kōng tú)

闰前小雪过经旬,犹自依依向主人。
开尽菊花怜强舞,与教弟子待新春。

仄平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平平仄,仄平仄仄仄平平。

rùn qián xiǎo xuě guò jīng xún , yóu zì yī yī xiàng zhǔ rén 。
kāi jìn jú huā lián qiáng wǔ , yǔ jiào dì zǐ dài xīn chūn 。

燈花三首 三

—— 司空圖

閏前小雪過經旬,猶自依依向主人。
開盡菊花憐強舞,與教弟子待新春。

仄平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平平仄,仄平仄仄仄平平。

rùn qián xiǎo xuě guò jīng xún , yóu zì yī yī xiàng zhǔ rén 。
kāi jìn jú huā lián qiáng wǔ , yǔ jiào dì zǐ dài xīn chūn 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
闰月初旬,小雪已经持续下了十天,依然娇柔地向着主人落下。菊花绽放已至尽头,却仍怜悯地坚强地舞动,仿佛在等待新的春天。这首诗表达了闰前小雪寂寥的氛围,以及菊花在冬季坚持绽放的坚强精神,同时也传达了对新春到来的期待和充满希望的心情。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到司空图写的《灯花三首》系列:

本文作者司空图介绍:🔈

司空图,字表圣,河中虞乡人。咸通末,擢进士第。由宣歙幕历礼部郎中,僖宗行在用爲知制诰、中书舍人,归隐中条山王官谷。龙纪、乾宁间,徵拜旧官,及以户、兵二部侍郎召,皆不起。迁洛後,被诏入朝,以野耄丐归。朱全忠受禅,召爲礼部尚书,不食而卒。图少有俊才,晚年避世栖遯,自号知非子、耐辱居士。有先世别墅,泉石林亭,颇惬幽趣,日与名僧、高士游咏其中。有《一鸣集》三十卷,内诗十卷,今编诗三卷。 司空图,字表圣,河中虞乡人,咸通末,擢进士第,由宣歙幕历礼部郎中,僖宗行在用爲知制诰、中书舍人,归隐中条山王官谷,龙纪、乾宁间,徵拜旧官,及以户、兵二部侍郎召,皆不起,迁洛後,被诏入朝,以野耄丐归,朱全忠受禅,召爲... 查看更多>>

司空图的诗:

相关诗词: