cì yùn yuán cháng guān méi sān shǒu qí èr
次韵元长观梅三首 其二 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 赵鼎 (zhào dǐng)

种柳栽花旧惜春,不知春色为谁新。
年年青眼樽前客,只有寒梅是故人。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄平平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

zhǒng liǔ zāi huā jiù xī chūn , bù zhī chūn sè wèi shuí xīn 。
nián nián qīng yǎn zūn qián kè , zhǐ yǒu hán méi shì gù rén 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
种柳栽花,往昔怀念春天,但不知道此刻的春光又为谁而新。每年都有年轻人在酒杯前来往,唯独寒冷的梅花才是我曾经熟识的故人。
总结:这句诗描绘了种植柳树和栽培花朵的人对春天的怀念,但他们却不知道如今春光正为谁而新。每年都有新的年轻人来相聚,只有寒梅始终陪伴着诗人,成为了他曾经熟识的故人。诗人通过寒梅表达了对故友的思念之情。

赏析:: 这首诗《次韵元长观梅三首 其二》由赵鼎创作,以寒梅为主题,表达了岁月更替,友情不变的主题。诗人以寒梅为比喻,寓意着友情的坚固与长久。
首句"种柳栽花旧惜春"表现了诗人对往春时光的怀念,旧时的美好回忆在他心中仍然珍贵。然而,他也提到了春天的变化,不知道这个春天会为谁带来新的美好。
接下来的句子"年年青眼樽前客,只有寒梅是故人"强调了岁月的流转和人际关系的变迁。朋友们或许会改变,但寒梅始终如故,成为了诗人生命中的永恒。
这首诗通过寒梅的形象,表达了友情的坚韧和长久,同时反映了时间的不可逆转,人生的变化无常。整体而言,这是一首富有感情和哲理的古诗。
标签: 抒情、友情、自然、岁月

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到赵鼎写的《次韵元长观梅三首》系列:

本文作者赵鼎介绍:🔈

赵鼎(一○八五~一一四七),字元镇,号得全居士,解州闻喜(今属山西)人。徽宗崇宁五年(一一○六)进士,累官河南洛阳令,开封府士曹参军。高宗建炎三年(一一二九),除司勳员外郎,擢右司谏,迁侍御史。金兵逼长江,陈战守避三策,拜御史中丞(《建炎以来系年要录》卷二、二四、二六、二九)。绍兴二年(一一三二),除端明殿学士、签书枢密院事。出知平江、改知建康,移知洪州。四年,襄阳陷,召拜参知政事。都督川、陕诸军事(同上书卷六八、七五、七九)。同年九月,拜尚书右仆射、同中书门下平章事,兼知枢密院事。五年,晋守左仆射、知枢密院事,与张浚幷相。监修神宗、哲宗实录,书成,高宗亲书“忠正德文”四字赐之。六年,出知绍兴... 查看更多>>

赵鼎的诗:

赵鼎的词:

相关诗词: