bēi zāi xíng
悲哉行 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 王昌龄 (wáng chāng líng)

勿听白头吟,人间易忧怨。
若非沧浪子,安得从所愿。
北上太行山,临风阅吹万。
长云数千里,倏忽还肤寸。
观其微灭时,精意莫能论。
百年不容息,是处生意蔓。
始悟海上人,辞君永飞遯。

仄○仄平○,平○仄平仄。
仄平平○仄,平仄○仄仄。
仄仄仄○平,○平仄○仄。
○平仄平仄,仄仄平平仄。
○○平仄平,平仄仄平○。
仄平仄平仄,仄仄平仄仄。
仄仄仄仄平,平平仄平仄。

wù tīng bái tóu yín , rén jiān yì yōu yuàn 。
ruò fēi cāng làng zǐ , ān dé cóng suǒ yuàn 。
běi shàng tài háng shān , lín fēng yuè chuī wàn 。
cháng yún shù qiān lǐ , shū hū huán fū cùn 。
guān qí wēi miè shí , jīng yì mò néng lùn 。
bǎi nián bù róng xī , shì chù shēng yì màn 。
shǐ wù hǎi shàng rén , cí jūn yǒng fēi dùn 。

悲哉行

—— 王昌齡

勿聽白頭吟,人間易憂怨。
若非滄浪子,安得從所願。
北上太行山,臨風閱吹萬。
長雲數千里,倏忽還膚寸。
觀其微滅時,精意莫能論。
百年不容息,是處生意蔓。
始悟海上人,辭君永飛遯。

仄○仄平○,平○仄平仄。
仄平平○仄,平仄○仄仄。
仄仄仄○平,○平仄○仄。
○平仄平仄,仄仄平平仄。
○○平仄平,平仄仄平○。
仄平仄平仄,仄仄平仄仄。
仄仄仄仄平,平平仄平仄。

wù tīng bái tóu yín , rén jiān yì yōu yuàn 。
ruò fēi cāng làng zǐ , ān dé cóng suǒ yuàn 。
běi shàng tài háng shān , lín fēng yuè chuī wàn 。
cháng yún shù qiān lǐ , shū hū huán fū cùn 。
guān qí wēi miè shí , jīng yì mò néng lùn 。
bǎi nián bù róng xī , shì chù shēng yì màn 。
shǐ wù hǎi shàng rén , cí jūn yǒng fēi dùn 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
不要听那些年老者的叹息,世间的烦恼易使人心怀怨愤。如果不是我这个沧浪子,怎能如愿以偿。北上太行山,站在山顶,迎风观赏无尽的风景。长长的云朵延伸数千里,一眨眼就消失不见。观察这微小而瞬息即逝的变化,无法用言语来表达其中的深意。百年的时间无法停歇,处境中生计的事务像蔓延般无处不在。我终于领悟到海上的人,选择辞别君主,永远追寻自由。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 5 首名为《悲哉行》的诗:

本文作者王昌龄介绍:🔈

王昌龄,字少伯,京兆人。登开元十五年进士第,补秘书郎。二十二年,中宏词科,调汜水尉,迁江宁丞。晚节不护细行,贬龙标尉卒。昌龄诗绪密而思清,与高适、王[之涣]涣之齐名,时谓王江宁。集六卷,今编诗四卷。 查看更多>>

王昌龄的诗:

相关诗词: