bāo sān tāng xiào xíng
褒三汤孝行 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 袁甫 (yuán fǔ)

谁道田家不读书,一门孝行与人殊。
直将自已通天地,岂是无心惜体肤。
人愿生儿皆似此,神如佑善肯忘吾。
勉哉一念勤推广,已办嘉名里巷呼。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

shuí dào tián jiā bù dú shū , yī mén xiào xíng yǔ rén shū 。
zhí jiāng zì yǐ tōng tiān dì , qǐ shì wú xīn xī tǐ fū 。
rén yuàn shēng ér jiē sì cǐ , shén rú yòu shàn kěn wàng wú 。
miǎn zāi yī niàn qín tuī guǎng , yǐ bàn jiā míng lǐ xiàng hū 。

褒三湯孝行

—— 袁甫

誰道田家不讀書,一門孝行與人殊。
直將自已通天地,豈是無心惜體膚。
人願生兒皆似此,神如祐善肯忘吾。
勉哉一念勤推廣,已辦嘉名里巷呼。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

shuí dào tián jiā bù dú shū , yī mén xiào xíng yǔ rén shū 。
zhí jiāng zì yǐ tōng tiān dì , qǐ shì wú xīn xī tǐ fū 。
rén yuàn shēng ér jiē sì cǐ , shén rú yòu shàn kěn wàng wú 。
miǎn zāi yī niàn qín tuī guǎng , yǐ bàn jiā míng lǐ xiàng hū 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

谁说田家不读书,他们的孝行与其他人不同。
他们专心通达天地之道,怎么可能不珍惜自己的身体?
人人都希望生儿子像他们一样,神明若是保佑善良,愿意忘记我的过错。
努力吧,用一念之间的勤奋去推广美德,将在嘉名里巷中得到喊声称赞。

总结:

这首古文诗歌表达了田家人不读书却在孝行方面与众不同的观点。他们以深厚的天地之道通达为己任,对自身的身体也格外珍惜。人们希望生儿子能像他们一样,得到神明的保佑和宽恕。最后,鼓励通过勤奋一念之间,推广善良美德,得到社会的赞誉。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者袁甫介绍:🔈

袁甫,字广微,鄞县(今浙江宁波)人。燮子。曾从杨简学。宁宗嘉定七年(一二一四)进士,授签书建康军节度判官。十年,召爲秘书省正字,十二年,出通判湖州。十四年除秘书郎,十六年,出知徽州(《南宋馆阁续录》卷八、九),历知衢州。理宗绍定中召爲将作监,六年(一二三三),兼国史院编修官、实录院检讨官。同年,出提举江南东路常平兼提点刑狱。端平元年(一二三四)理宗亲政,知建宁府兼福建路转运判官。以秘书少监召,累迁起居郎兼中书舍人。嘉熙元年(一二三七)除中书舍人,权吏部侍郎。官至权兵部尚书,暂兼吏部尚书,卒年六十七(明弘治《徽州府志》卷四),谥正肃。有文集,久佚,清四库馆臣据《永乐大典》辑爲《蒙斋集》二十卷,其... 查看更多>>

袁甫的诗:

相关诗词:

三峡流泉歌 (sān xiá liú quán gē)

朝代:宋    作者: 曹勋

草木摇落兮露为霜,三峡之水兮流汤汤。
我欲绝之兮恨无梁,邈佳人兮天一方。
明月皎皎兮,泉流汤汤。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

流水 其三 (liú shuǐ qí sān)

朝代:宋    作者: 黄庭坚

汤汤流水,可以休兮。
嗟行之人,则濯足兮。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

十二时行孝文 六 (shí èr shí xíng xiào wén liù)

朝代:唐    作者: 白居易

日昳未,在家行孝兼行义。
莫取妻言兄弟疏,却[教](交)父母流双泪。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

十二时行孝文 十二 (shí èr shí xíng xiào wén shí èr)

朝代:唐    作者: 白居易

鷄鸣丑,高楼大宅得安久。
常劝父母发慈心,孝得题名终不朽。
(见伯三八二一卷。
原题作「白侍郎作《十二时行孝文》」)。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

唐孝子张常洧义台 (táng xiào zǐ zhāng cháng wěi yì tái)

朝代:宋    作者: 苗昌言

义台屹立尚千秋,褒诏曾宣李邺侯。
古碣不教苍藓蚀,高原惟见夕阳流。
耕夫锄自将芝护,野客衣还伴鹤游。
一样荒坟偏起敬,孝思耿耿至今留。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

郑生诗 (zhèng shēng shī)

朝代:唐    作者: 湘中蛟女

情无垠兮水汤汤,怀佳期兮属三湘。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

(tāng)

朝代:宋    作者: 林同

奉先思孝也,不祀岂其情。
以至使亳衆,而甘为葛耕。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

和王觉民简褒山因上人枣岭魏欣然二首 其一 (hé wáng jué mín jiǎn bāo shān yīn shàng rén zǎo lǐng wèi xīn rán èr shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 王之道

七行才业在,宁久困无津。
秋到搏风翼,春回纵壑鳞。
褒山方竞秀,枣岭益争新。
珍重二三子,诗骚追古人。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

初发太城留别田父 (chū fā tài chéng liú bié tián fù)

朝代:宋    作者: 范成大

秋苗五月未入土,行人欲行心更苦。
路逢田翁有好语,竞说宿来三尺雨。
行人虽去亦伸眉,翁皆好住莫相思。
流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

宋颂九首 汤汤 其一 (sòng sòng jiǔ shǒu tāng tāng qí yī)

朝代:宋    作者: 石介

汤汤其江,区区尔孟。
一夫当关,不知天命。
蚁固于穴,蛙负于井。
咫尺之地,为可以骋。

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。